Zmiany w MSR / MSSF

Program szkolenia

1. Wstęp do MSR / MSSF

 • Obowiązkowe i fakultatywne stosowanie MSSF
 • Powiązanie z UoR i KSR
 • Standard dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – ogólne informacje
 • Planowany MSR dla sektora publicznego
 • Przybliżenie wstępnej wersji standardu ED/2009/6 „Komentarz kierownictwa”

2. MSR 1 – prezentacja sprawozdań finansowych po zmianach wprowadzonych rozp. Komisji (UE) nr 475/2012 (obowiązujące od okresów rozpoczynających się 1 lipca 2012 r. lub później)

 • Przypomnienie podstawowych zasad rachunkowości
 • Zasady wyceny pozycji sprawozdania finansowego
 • Dyskontowanie w praktyce (jak wycenić pozycję w skorygowanej cenie nabycia?)
 • Struktura sprawozdania finansowego ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania z  całkowitych dochodów

3. MSR 12 – podatek odroczony

 • Istota naliczania podatku odroczonego
 • Praktyczne aspekty obliczania podatku odroczonego (liczne przykłady na obliczania odroczonego podatku)
 • Podstawowe założenia projektu zmian do MSR 12

4. MSSF 1 – zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

 • Retrospektywne i prospektywne podejście do zmian zasad rachunkowości w związku z przejściem na MSSF
 • Zwolnienia w retrospektywnym stosowaniu MSSF na dzień przejścia
 • Przybliżenie ostatnich zmian do MSSF 1

5. MSR 17 – leasing przed i po planowanych zmianach

 • Rodzaje umów leasingowych, kryteria kwalifikacji umowy do leasingu finansowego, różnice do regulacji rodzimych
 • Przykład praktyczny (określenie wartości początkowej, amortyzacji, podziału raty le-asingowej, odroczonego opodatkowania)
 • Projekt zmian do MSR 17
 • Zniesienie rozróżnienia na leasing finansowy i operacyjny
 • Nowe modele rachunkowe dla leasingodawców i leasingobiorców

6. MSR 18 – przychody, MSR 11 – umowy o budowę

 • Transakcje i zdarzenia powodujące powstanie przychodów
 • Określanie poziomu przychodów
 • Zasady ustalania oraz ujmowania przychodów i kosztów kontraktów budowlanych
 • Projekt zmian do MSR 18

7. MSR 37 – rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe

 • Rezerwy – istota, ujęcie w księgach, wycena, stopnie prawdopodobieństwa
 • Projekt zmian do MSR 37
 • Zmiana nazwy MSR 37 na „Zobowiązania”
 • Aktywa i zobowiązania warunkowe – co dalej?
 • Likwidacja zasady prawdopodobieństwa i nakaz ujmowania wszystkich zobowiązań, nawet tych, których wystąpienie jest mało prawdopodobne
 • Wprowadzenie elementu ryzyka
 • Rozróżnienie wyceny zobowiązań ze względu na formę, w jakiej będą regulowane

8. MSR 19 – świadczenia pracownicze

 • Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
 • Świadczenia po okresie zatrudnienia
 • Programy określonych składek, programy określonych świadczeń (ujmowanie i rozliczenia)
 • Nowy zakres ujawniania i prezentacji informacji na temat świadczeń pracowniczych
 • Eliminacja podejścia korytarza
 • Koszty określonych świadczeń – prezentacja informacji

9. MSR 24 – ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych

 • Identyfikowanie podmiotów powiązanych
 • Problematyka zniekształcenia informacji w sprawozdaniu finansowym w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi
 • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych, ujawnień zobowiązań umow-nych oraz częściowych zwolnień dotyczących podmiotów powiązanych z rządem

10. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7)

 • Przybliżenie problematyki instrumentów finansowych wg aktualnych regulacji
 • MSSF 9 Instrumenty finansowe. Klasyfikacja i wycena – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku – jakie zmiany przyniesie?

11. MSSF,  które obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013

 • MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe
 • MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne
 • MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach
 • MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY