Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Program szkolenia

1. Wynagrodzenie za czas choroby

 • Wysokość wynagrodzenia za czas choroby
 • Zasady ustalania i naliczania podstawy
 • Brak prawa do wynagrodzenia za czas choroby

2. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

 • Okres wyczekiwania, okres wypłaty
 • Przypadki w których zasiłek nie przysługuje
 • Okres zasiłkowy, zasady ustalania i naliczania podstawy
 • Zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia

3. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń z tytułu choroby

 • Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy
 • Wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA
 • Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy
 • Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego, w tym po ustaniu stosunku pracy
 • Zwolnienie wystawione za okres wsteczny

4. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów związanych z rodzicielstwem

6. Ustalenie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, pracownika, zleceniobiorcy do kwoty świadczenia rodzicielskiego

7. Urlop ojcowski

8. Zasiłek opiekuńczy

 • Krąg uprawnionych, zasady ustalania, wysokość i wypłata zasiłku

9. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników i innych ubezpieczonych

 • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 • Szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru w przypadku, gdy pracownik zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia
 • Składniki przysługujące do określonego terminu i zmiana wymiaru czasu pracy
 • Podstawa wymiaru świadczeń i zasiłków dla zleceniobiorców

10. Choroba pracownika a prawo do rozwiązania stosunku pracy

11. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY