Zasiadanie w radzie nadzorczej – przyjemność czy ciężar?

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przygotowanie członków organów nadzorczych do zawarcia ubezpieczenia własnej prywatnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania funkcji, poprzez dostarczenie wiedzy pozwalającej na ocenę i optymalny wybór oferty.

Adresaci szkolenia

  • członkowie rad nadzorczych
  • pracownicy biur zarządu
  • zarządzający

Program szkolenia

Część I

1. Do czego potrzebny jest nadzór?

2. Kilka ważnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem korporacji (relacja sługi i pana, asymetria informacyjna, własność duchowa).

3. Systemy nadzoru właścicielskiego (anglosaski, niemiecki, łączony).

4.Archetypy działania rady nadzorczej (cerber, powiernik, pilot).

5. Paradoksy funkcjonowania rady (odpowiedzialność a możliwości, krytycyzm a identyfikacja, myślenie grupowe a indywidualne).

6. Podstawowe zadania rady według top menedżerów.

7. Ćwiczenie praktyczne – ankieta na temat: zadania rady nadzorczej i sposób jej funkcjonowania.

Część II

1. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej członka rady nadzorczej (szkoda, związek przyczynowo skutkowy, wina).

2. Przegląd norm prawa obowiązujących przy wykonywaniu nadzoru (normy twarde i miękkie).

3. Bezprawność działania i okoliczności ją wyłączające.

4. Wina nadzorującego.

5. Ciężar dowodowy.

6. Ważniejsze orzecznictwo związane z tematem.

Część III

1. Czym jest ryzyko i jak sobie z nim radzić.

2. Podstawy zarządzania ryzykiem.

3. Charakterystyka ryzyka odpowiedzialności cywilnej zarządzającego.

4. Metodyka radzenia sobie z odpowiedzialnością prywatną.

5. Ubezpieczeniowa metoda sterowania ryzykiem.

6. Charakterystyka rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zarządzających i nadzorujących (D&O).

7. Przykłady roszczeń cywilnych do nadzorujących.

Część VI

1. Istota i konstrukcja ubezpieczenia D&O (roszczenia wewnętrzne i zewnętrzne).

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a ubezpieczenie na cudzy rachunek.

3. Pojęcie czystych strat finansowych.

4. Zdarzenie szkodowe (system claims made).

5. Wybrane pojęcie techniczno ubezpieczeniowe (suma gwarancyjna).

6. Inne elementy ochrony ubezpieczeniowej.

7. Nadużycie stosunku umowy ubezpieczenia D&O.

8. Przedstawienie wyników ankiety

Część V (praktyczna)

1. Prezentacja przykładów dwóch rodzajów umów funkcjonujących na polskim rynku (system anglosaski i krajowy).

2. Praktyczne problemy związane z systemem anglosaskim (nieczytelność, obszerność).

3. Podstawowe wyłączani odpowiedzialności w systemie krajowym (podmiotowe i przedmiotowe).

4. Nieuczciwe zapisy umowne i potencjalne konsekwencji związane z ich zastosowaniem.

Dodatek: dziesięć przykazań dla zawierających ubezpieczenie D&O

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY