Zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Program szkolenia

1. Baza dla prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych wg zasad rodzimych (ustawa o rachunkowości, krajowe standardy rachunkowości)

2. Wstęp do MSR / MSSF

3. Prezentacja sprawozdań finansowych

 • cel sporządzania sprawozdań finansowych
 • cechy jakościowe sprawozdania finansowego
 • podstawowe zasady rachunkowości towarzyszące procesowi sporządzania sprawozdań finansowych
 • terminy sporządzania sprawozdań finansowych w różnych sytuacjach gospodarczych oraz terminy standardowe

4. Elementy sprawozdania finansowego (wersja uproszczona, wersja dla jednostek podlegających obowiązkowi badania sprawozdań finansowych)

5. Kiedy masz obowiązek badania sprawozdania finansowego? Co się zmieniło w ostatnim czasie w zakresie obowiązku badania sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF?

6. Jak w praktyce przygotowujemy się do sporządzenia sprawozdania finansowego?

7. Inwentaryzacja w pigułce

8. Zasady wyceny w tym dyskontowanie w praktyce

9. UWAGA: co mówią zasady (polityka) rachunkowości? Czy zostały wykorzystane w procesie sporządzania sprawozdania finansowego?

10. BILANS: zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego oraz na dzień bilansowy, w tym:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe
 • zapasy
 • należności krótkoterminowe oraz odpisy aktualizujące
 • rozliczenia międzyokresowe i rezerwy
 • kapitały własne
 • zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułów publiczno – prawnych wynagrodzeń oraz inne zobowiązania

11. Omówienie pozostałych elementów sprawozdania finansowego

 • rachunek zysków i strat
 • rachunek z przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitałach własnych
 • informacja dodatkowa w tym wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

Szersze omówienie trudniejszych zagadnień wraz z przykładami praktycznymi

1. Podatki bieżące i odroczone

 • metody obliczania podatku odroczonego
 • ujmowanie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Leasing

 • rodzaje i znaczenie umów leasingowych
 • zasady kwalifikacji leasingu zgodnie z PSR nr 5, prezentacja leasingu finansowego i operacyjnego

3. Instrumenty finansowe

 • podział i ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych
 • określenie kategorii instrumentu finansowego w dniu nabycia lub powstania
 • zasady wyceny na dzień bilansowy
 • problemy dotyczące ujmowania instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych

4. Zdarzenia po dniu bilansowym

 • zdarzenia powodujące wprowadzenie korekt w sprawozdaniu finansowym
 • zdarzenia podlegające ujawnieniu w informacji dodatkowej

5. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe

 • rezerwy – istota, ujęcie w księgach, wycena
 • podstawowe definicje, stopnie prawdopodobieństwa
 • ujawnianie w informacji dodatkowej zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych

6. Umowy o budowę

 • zasady ustalania oraz ujmowania przychodów i kosztów kontraktów budowlanych
 • określanie stanu zaawansowania kontraktu
 • prezentacja w sprawozdaniu finansowym

7. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych

 • źródła powstania różnic kursowych
 • sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych

8. Rachunek przepływów pieniężnych

 • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w praktyce (metoda pośrednia, bezpośrednia)
 • definicja ekwiwalentów środków pieniężnych
 • interpretacja poziomu przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY