Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla początkujących

O szkoleniu

Dwudniowe warsztaty "Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla początkujących" dedykowane są osobom rozpoczynającym pracę w działach rozliczeń pracowników. Podczas zajęć Uczestnik dowiaduje się jak poprawnie ustalać wynagrodzenie w umowach o pracę, prowadzić dokumentację płacową i prawidłowo obliczać pensję pracownika w ujęciu składkowo-podatkowym w różnych sytuacjach. W sposób przystępny i praktyczny uzyskuje wiedzę o składnikach wynagrodzeń i zasiłkach oraz o sposobie ich obliczania. Materiały szkoleniowe z licznymi przykładami stanowią doskonałe uzupełnienie i niezbędnik również po zakończeniu warsztatów.

Program szkolenia

Dzień pierwszy

1. Określanie wynagrodzenia w umowie o pracę

 • Wynagrodzenie a Kodeks pracy, przepisy wykonawcze i branżowe
 • Sposób określania wynagrodzenia w umowie o pracę – właściwe zapisy
 • Termin wypłaty
 • Forma wypłaty – gotówka, przelew, deklaracja pracownika
 • Regulamin wynagradzania – tworzenie, zmiana i przejrzystość przepisów wewnętrznych

2. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika

 • Sposób obliczania kwoty netto
 • Obciążenia składkowe
 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Składka zdrowotna a zaliczka na podatek dochodowy – obniżanie składki do wysokości zaliczki
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Kwota wolna od podatku
 • Pełne koszty wynagrodzeń
 • Zasady zaokrąglania

3. Prowadzenie dokumentacji płacowej

 • Lista płac
 • Kartoteki wynagrodzeń
 • Paski wynagrodzeń, RMUA
 • Pozostała dokumentacja
 • Okres przechowywania

4. Przychody korzystające ze zwolnienia ze składek – omówienie i zestawienie tabelaryczne

5. Przychody korzystające ze zwolnienia z opodatkowania – omówienie i zestawienie tabelaryczne

6. Minimalne wynagrodzenie za pracę

 • Składniki wliczane do minimalnej pensji
 • Wynagrodzenie minimalne na przełomie roku kalendarzowego
 • Zmiana stawki na przełomie roku a składki ZUS, zaliczka i zasiłek
 • Dopełnienie do minimalnego wynagrodzenia a zmiana warunków wynagradzania
 • Dopełnienie do minimalnego wynagrodzenia przy stawce miesięcznej
 • Dopełnienie do minimalnego wynagrodzenia przy stawce godzinowej
 • Świadczenia, których wysokość regulowana jest minimalnym wynagrodzeniem

7. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia

 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Wynagrodzenie chorobowe – zasady ustalania i rozliczania na liście płac
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – obliczanie podstawy
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – obliczanie podstawy
 • Wynagrodzenie za pracę nadliczbową – obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatków
 • Dodatek za pracę w porze nocnej – obliczanie dodatku lub ryczałtu za pracę w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za dyżur – obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Wynagrodzenie za czas przestoju – obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Wynagrodzenie za pracę wadliwie wykonaną – obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Odprawa emerytalna lub rentowa – obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Odprawa pośmiertna – uprawnieni, obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Odszkodowania z tytułu zatrudnienia

Dzień drugi

1. Fakultatywne składniki wynagrodzenia

 • Możliwość kreowania polityki płac w zakładach pracy 
 • Premie i nagrody – trudności związane z niewłaściwym definiowaniem premii i nagród

2. Świadczenia chorobowe

 • Zasady ustalania podstawy zasiłkowej
 • Okres wyczekiwania – świadczenia chorobowe objęte okresem wyczekiwania
 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłek wyrównawczy
 • Zasiłki w razie wypadku w pracy lub w drodze lub z pracy

3. Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń pracowników

4. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

 • gdy pracownik rozpoczyna lub kończy pracę w danym miesiącu
 • w przypadku wystąpienia choroby
 • w przypadku wystąpienia innej nieobecności
 • w przypadku wystąpienia choroby i innej nieobecności

5. Rozliczenie składkowo-podatkowe w miesiącu wystąpienia choroby

 • wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe
 • wynagrodzenie za pracę i zasiłki chorobowe
 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłki

6. Właściwe stosowanie kosztów uzyskania przychodów i ulgi

 • gdy pracownik zatrudniony jest w dwóch zakładach pracy
 • na dwie umowy u jednego płatnika
 • po ustaniu zatrudnienia
 • gdy pracownik osiąga niskie wynagrodzenie

7. Potrącenia z wynagrodzeń

 • kwoty wolne od potrąceń sądowo-administracyjnych
 • kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych
 • limity potrąceń
 • obowiązki płatników wobec organów administracyjnych

Cena szkolenia: 990 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY