Zarządzanie stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego

O szkoleniu

Szkolenie pozwala uczestnikom poznać i przepracować swoje reakcje na stres. Szkolenie składa się z czterech integralnych części; stres w życiu prywatnym i zawodowym, indywidualne wzory reagowania na stres, radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Wiedza ta zostaje przekazana uczestnikom w celu efektywnego wykorzystania treści szkolenia oraz technik radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy przepracowują zagadnienia powstawania reakcji stresowej, jej dynamiki oraz wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na czas i poziom jej trwania. Zagadnienia technik krótkotrwałych, pozwalających działać w nagłych i intensywnych sytuacjach kryzysowych oraz długotrwałych technik, wzmacniających własną odporność psychiczną.

Cel główny

 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie lepszego radzenia sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego

Cele treningu

 • Umiejętność dokonania indywidualnej oceny sytuacji powodujących zwiększone napięcie, dezorganizujących działanie własne i innych osób;
 • Wiedza dotycząca kontroli własnych reakcji w sytuacjach nagłego stresu
 • Określenie indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem
 • Poznanie metod krótkotrwałego radzenia sobie ze stresem oraz długofalowych technik budujących odporność
 • Wiedza dotycząca charakterystyki powstania wypalenia zawodowego
 • Przygotowanie działań profilaktycznych i określenie metody wprowadzania tych zmian

Program szkolenia

1. Stres w życiu prywatnym i zawodowym

 • Wprowadzenie w tematykę szkolenia
 • Stres – definicje
 • Charakterystyczne reakcje człowieka w sytuacjach trudnych
 • Stres negatywny i pozytywny
 • Objawy stresu
 • Natura stresu – poznanie koncepcji stresu pozwalające w pełni zrozumieć jego wagę
 • Oddziaływanie stresu - poznanie charakterystycznej reakcji organizmu w sytuacji stresu
 • Stres związany z pracą i organizacją
 • Utrata pracy, jako czynnik stresotwórczy
 • Optymalny poziom stresu jako stan oczekiwany

2. Indywidualne wzory reagowania na stres

 • Wpływ osobowości na przyjmowanie stresu
 • Wzór zachowania A, B i C
 • Preferowany styl radzenia sobie ze stresem
 • Analiza własnego sposobu funkcjonowania
 • Stres generowany wewnętrznie
 • Organizm i indywidualna odporność
 • Obserwacja własnej reakcji stresowej
 • Sprzężenie zwrotne i informacja zwrotna -  wiedza o reakcji organizmu na podstawie obserwacji aktywności skórno-galwanicznej

3. Radzenie sobie ze stresem

 • Długoterminowe strategie redukcji stresu
 • Systematyczna relaksacja i korzyści z niej płynące
 • Kształtowanie odporności psychicznej
 • Analiza metod radzenia sobie ze stresem
 • Tu i teraz – metody krótkotrwałe w radzeniu sobie ze stresem
 • Praca w perspektywę długofalowej
 • Własne doświadczenia w radzeniu sobie ze stresem

4. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • Praca a stres
 • Chroniczne obciążenie pracą
 • Pierwsze objawy wypalenia
 • Wypalenie zawodowe
 • Konsekwencje wypalenia dla organizacji
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Podsumowanie szkolenia i ustalenie indywidualnych planów rozwoju

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY