Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

O szkoleniu

Cele szkolenia

1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • zmiennej wartości pieniądza w czasie
 • zarządzania ryzykiem i optymalizacji ryzyka
 • zabezpieczenia przed ryzykiem z wykorzystaniem pochodnych    instrumentów finansowych
 • finansowej oceny ryzyka projektów inwestycyjnych

2.  Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
 • budżetowania kapitałów
 • oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych w oparciu o wykorzystanie opcji realnych

Metodyka
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających.

Program szkolenia

Dzień I

Moduł 1. Podstawowe zagadnienia

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Podmioty gospodarcze – spółki kapitałowe
 3. Strategie i cele działalności gospodarczej

Moduł 2. Wartość pieniądza w czasie

 1. Oprocentowanie proste i składane
 2. Dyskontowanie proste i składane
 3. Kapitalizacja odsetek
 4. Przykłady praktyczne

Moduł 3. Zarządzanie ryzykiem

 1. Pojęcie ryzyka
 2. Klasyfikacja ryzyka w organizacjach gospodarczych
 3. Strategie zarządzania i optymalizacja ryzyka

Dzień II

Moduł 4. Budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

 1. Analiza progu rentowności i wrażliwości projektów rozwojowych
 2. Wartość zaktualizowana netto
 3. Wewnętrzna stopa zwrotu

Moduł 5. Typowe instrumenty pochodne

 1. Transakcje terminowe
 2. Kontrakty opcyjnie
 3. Transakcje zamiany strumieni pieniężnych

Moduł 6. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem

 1. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
 2. Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej
 3. Zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym

Moduł 7. Wykorzystanie opcji realnych do generowania dodatkowych dochodów

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Wykorzystanie opcji realnych
 3. Wpływ opcji realnych na zabezpieczenie przed ryzykiem

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY