Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2016

O szkoleniu

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)" jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Wyrok TK z 08 lipca 2014 r. zmienił podejście US co do kwestii opodatkowania świadczeń z funduszu.

Szkoleni ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program szkolenia

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący

 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
 • w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego

2. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS

3. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe

 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 • oprocentowanie pożyczki
 • bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
 • warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki
 • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

4. Pojęcie kryteriów socjalnych

5. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych

 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

6. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

7. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS

8. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS

 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych

9. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS

10. Wysokość odpisów na ZFŚS

 • czy pracodawcy mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu w danym roku?
 • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS

11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
 • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu

12. Świadczenia urlopowe

 • kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
 • możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia
 • świadczenia urlopowe a przychód pracownika

13. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

14. Czego nie można finansować z ZFŚS

15. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

16. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów

 • ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami
 • kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną
 • kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty

17. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych

18. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS

19. Komisje socjalne

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

20. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej

21. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

 • paczki dla pracowników
 • bony towarowe
 • bilety i karnety dla pracowników
 • zapomogi dla pracowników
 • wczasy pod gruszą
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprezy integracyjnej - po wyroku TK z lipca 2014 r.
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
 • nowe zwolnienia z opodatkowania w 2016 r.

22. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

 • wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych
 • czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: