Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018

O szkoleniu

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 (ZFŚS)" jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu ZFŚS oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Program szkolenia

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a wypłata świadczeń urlopowych

 • komu przysługuje możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika
 • świadczenia urlopowe a składki ZUS
 • dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego

2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
 • obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu
 • ZFŚS w podmiotach sfery budżetowej,
 • ZFŚS u pracodawców komercyjnych posiadających związki zawodowe i zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 01.01.2018

3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu : interpretacje organów kontroli, w tym PIP

4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 • oprocentowanie pożyczki
 • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
 • umorzenie pożyczki z ZFŚS w przypadku śmierci pożyczkobiorcy – interpretacje organów podatkowych

5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 500+ a badanie sytuacji życiowej

6. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • wysokość odpisów podstawowych w 2018 roku
 • zmiana wysokości odpisu podstawowego – warunki ustawowe
 • odpisy fakultatywne w 2018 roku
 • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS

7. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
 • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
 • korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu

8. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

 • środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę
 • w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków
 • termin na przekazanie środków

9. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 • obowiązek uzgodnienia zmian ze związkami zawodowymi
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników oraz uzgodnienie zmian regulaminu ZFŚS w firmach, w których nie działają związki zawodowe

10. Komisje socjalne

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • uprawnienia komisji socjalnej

11. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 01.01.2018

 • paczki dla pracowników
 • bony towarowe
 • bilety i karnety dla pracowników
 • zapomogi dla pracowników
 • wczasy pod gruszą
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
 • zapomogi : rzeczowe i finansowe
 • dopłaty do przedszkoli, klubów dziecięcych i żłobków

12. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń wypłaconych pracownikom z ZFŚS

 • potrącenia komornicze w przypadku świadczeń pieniężnych i rzeczowych
 • stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY