Wyodrębniona ewidencja księgowa

Program szkolenia

1. Kwalifikowalność wydatków i budżet projektu w kontekście zarządzania finansowego projektem

 • Zasady uznawania wydatków za kwalifikowane
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie
 • Przykłady kwalifikowalności wydatków
 • Weryfikacja wydatków kwalifikowanych z budżetem
 • Zagadnienia kwalifikowalności wydatków
 • Zarządzanie finansowe projektem
 • Podatkowe aspekty rozliczania projektu
 • Zwolnienia z podatku dochodowego
 • Kwalifikowalność VAT

2. Zasady weryfikacji budżetu projektu

 • Zgodność budżetu z zakresem merytorycznym
 • Budżet a harmonogram projektu
 • Zgodność budżetu z planowanymi zasobami ludzkimi
 • Procedury wewnętrzne w projekcie wpływające na proces zarządzania projektem
 • Ryzyko finansowe w projekcie
 • Przykładowe struktury budżetu projektu oraz harmonogramu

3. Rozliczenie projektu

 • Ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu

4. Kontrola projektu

 • Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli projektów
 • Przygotowanie dokumentów do kontroli
 • Zasady przebiegu kontroli
 • Protokół pokontrolny
 • Przechowywanie dokumentów

5. Kwalifikowalność wydatków i budżet projektu w trakcie zarządzania finansowego projektem

 • Ocena kwalifikowalności wydatków w trakcie realizacji projektu
 • Kategorie kwalifikowalności wydatków i budżetu
 • Główne aspekty poprawnego zarządzania finansowego projektem
 • Modyfikacje w budżecie projektu – jak je wprowadzać?

6. Szczegółowe omówienie zasad poprawnego opracowania wniosku o płatność projektu inwestycyjnego

 • Omówienie zasad wypełniania formularzy wniosków o płatność
  • Dane beneficjenta i informacje o projekcie
  • Informacja finansowa dot. projektu
  • Dochód w okresie sprawozdawczym
  • Postęp rzeczowo-finansowy projektu
  • Wskaźniki realizacji projektu
  • Informacja nt. Trudności i problemów
 • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały
 • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi
 • Informacja nt. promocji projektu
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku
 • Załączniki do wniosku o płatność:
 • Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów księgowych
 • Potwierdzone za zgodność kopie protokołów odbioru
 • Wyciągi bankowe
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność
 • Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY