Specjalista ds. VAT

I stopień

Informacje ogólne

Miejscowość: Wrocław (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2018-06-04 — 2018-06-08 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Program

Planowane zmiany w zakresie podatku VAT na 2018

 • Split payment – „podzielona płatność”
 • zmiany w zakresie katalogu towarów podlegających opodatkowaniu według obniżonej stawki VAT
 • 0% stawka VAT dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej
 • zwolnienia dla kas fiskalnych w 2018
 • kasy fiskalne on-line w kontekście 2018
 • PKWiU dla celów podatku VAT w 2018
 • „należyta staranność” – prace nad katalogiem przesłanek
 • pozostałe koncepcje zmian (m.in. Centralny Rejestr Faktur, jednolity model faktur w stosunkach z administracją publiczną; JPK-paragony itd.)

I. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT

1. Koncepcja split payment

2. Podzielona płatność – nowela VAT 2018 w Polsce

 • dobrowolna czy obowiązkowa – czy split payment dotknie każdego podatnika VAT?
 • jak się przygotować do split payment?
 • co tak naprawdę się zmieni w firmie?
 • co podatnik może zyskać dzięki split payment?

3. Rachunek VAT

 • jak otworzyć rachunek VAT?
 • co to jest „dedykowany komunikat przelewu”?
 • czy każdy bank komercyjny będzie obsługiwał rachunek VAT?
 • jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu split payment?
 • w jaki sposób kontrahent opłacać będzie faktury?
 • do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT?
 • czy można skorzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?
 • egzekucja z rachunku VAT

4. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment

 • co się stanie jeśli kontrahent źle opłaci fakturę?
 • co się stanie jeśli kontrahent w ogóle nie zapłaci za faktury?
 • czy podatnicy VAT zwolnieni także stosować będą split payment?
 • czy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej także obejmie podzielona płatność?

5. Formy płatności transakcji handlowych a split payment

 • przelew bankowy
 • płatność kartą
 • rozliczenie gotówkowe
 • barter
 • kompensata
 • płatność w ratach
 • odroczona płatność

6. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment

 • prawo do odliczenia VAT
 • termin zwrotu VAT a split payment
 • zasilanie i obciążanie rachunku VAT
 • split payment a odwrotne obciążenie
 • split payment a transakcje międzynarodowe

II. JPK_VAT jako informacja podatkowa – zmiany w strukturach

1. Aktualizacja struktyry JPK VAT do się zmieni?

 • czy składać korekty JPK_VAT oraz w jakim zakresie?
 • konsekwencje karne skarbowe związane z JPK_VAT – w szczególności czy składać czynny żal w związku z korektą JPK_VAT w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów?
 • jak umocować osobę do podpisywania JPK_VAT? Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK_VAT? – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

III. Zawartość struktury JPK_WB w związku z raportowaniem obowiązkowym wyciągów bankowych

1. Rodzaje pól struktury pola obowiązkowe, opcjonalne oraz rodzaje pól danych

2. Sposób ujęcia poszczególnych transakcji bankowych w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów

 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych i opisy
 • sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz podatników podatku od wartości dodanej
 • wpływy odszkodowań, darowizn
 • płatności podatkowe w strukturze JPK_WB
 • przelewy do ZUS

3. Zasady raportowania struktury JPK WB, kto, kiedy?

IV. Walidacja i wykorzystanie struktur JPK_VAT przez Ministerstwo Finansów

 • procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów – jakie dane będą sprawdzane w strukturze JPK_VAT – walidacja krok po kroku
 • jakie błędy spowodują, że podatnik będzie wzywany do korekty JPK_VAT?
 • jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK_VAT?
 • walidowanie JPK_VAT we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów
 • tworzenie JPK_VAT we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów

2. Konsekwencje błędów i nieprawidłowości wykrytych w JPK_VAT

 • wezwanie do korekty JPK_VAT oraz związane z tym konsekwencje karne skarbowe
 • wszczynanie kontroli oraz postępowań na podstawie nieprawidłowości wykrytych w JPK_VAT – wyjątki i ograniczenie praw podatnika oraz możliwe konsekwencje

3. Struktury JPK dostarczane na żądanie organów podatkowych

4. Podstawa prawna żądania struktur przez organy podatkowe

 • w jakich sytuacjach organ podatkowy może żądać plików JPK?
 • struktury JPK a przepisy o prowadzeniu ksiąg podatkowych – czy JPK to nowa księga podatkowa?
 • dowody księgowe w „tradycyjnej” formie a dowody księgowe w JPK
 • podstawa prawna i zasady ogłaszania nowych struktur
 • niejasne konsekwencje prawne nie spełnienia żądania organu podatkowego – kontrowersje prawne

VI. Okresy rozliczeniowe a JPK

1. Za jakie okresy rozliczeniowe będą dostarczane pliki JPK na żądania organu podatkowego? Czy obowiązek ten obejmie okresy sprzed 1 lipca 2016 r. dla dużych przedsiębiorców oraz sprzed 1 lipca 2018 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców? – kontrowersje prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

2. Zmiany struktur JPK a okresy rozliczeniowe – w jakich strukturach dostarczać JPK za poszczególne okresy w przypadku zmiany struktur JPK w czasie?

3. JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB – praktyczne aspekty struktur

 • omówienie zakresu pozostałych struktur
 • struktura księga rachunkowa JPK_KR
 • struktura faktury JPK_FA
 • struktura dokumentów magazynowych JPK_MAG

4. Struktura JPK_WB – kolejna informacja dostarczana przez podatników

Aktualne problemy z zakresu podatku VAT w kontekście praktyki oraz orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych, m.in.:

 • kontrakt menedżerski a podatek VAT
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy
 • ujmowanie kosztów dodatkowych w treści faktury
 • korekta WNT oraz import usług
 • wykonawca a podwykonawca usług budowlanych
 • wynajem pracowników, sprzętu budowlanego itd. – a odwrotne obciążenie
 • „pierwsze zasiedlenie” budynku, budowli lub ich części
 • przyporządkowanie transportu w transakcji łańcuchowej (szeregowej)
 • rozliczanie faktur korygujących
 • usługi rozliczane okresowo a moment powstania obowiązku podatkowego
 • moment wykonania usługi a protokół jej odbioru
 • refakturowanie
 • związek nabywanych usługi i towarów z czynnościami opodatkowanymi
 • należyta staranność jako praktyczna przesłanka dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • rozliczanie faktur korygujących w zakresie transakcji podlegających „odwrotnemu obciążeniu”
 • anulowanie faktur
 • odliczanie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niebędący podatnikiem VAT czynnym
 • korekta deklaracji a korekta JPK-ewidencja VAT

Faktury VAT

I. Podatnicy zobligowani do wystawiania faktur VAT

 1. Podatnicy podatku VAT czynni
 2. Podatnicy zwolnieni od podatku a obowiązek fakturowania
 3. Fakturowanie przez podmioty zagraniczne
 4. Faktury wystawiane przez nabywcę – odwrócony system fakturowania (selfbillingowanie)
 5. Sporadyczne wykonywanie czynności a obowiązek wystawienia faktur VAT

II. Faktura VAT i jej elementy

 1. Dane niezbędne na każdej fakturze
 2. Dodatkowe elementy faktury (obowiązkowe i dobrowolne)
 3. Sposób wykazywania kwot podatku VAT na fakturze
 4. Faktury dokumentujące zakup paliw silniokowych – praktyczne aspekty i kontrowersje

III. Faktury wystawiane w przypadku sprzedaży zwolnionej

 1. Podmioty zwolnione od podatku a wykonywanie czynności zwolnionych
 2. Obowiązki dokumentacyjne w razie wykonywania czynności zwolnionych
 3. Numer klasyfikacji czy podstawa prawna?

IV. Faktury wystawiane przez małych podatników oraz odliczanie podatku przez kontrahentów małych podatników

 1. Mały podatnik rozliczający się metodą kasową oraz mały podatnik rozliczający się kwartalnie
 2. Elementy faktury wystawianej przez małego podatnika
 3. Wpływ momentu powstania obowiązku podatkowego na termin i sposób wystawienia faktury
 4. Odliczanie podatku naliczonego z faktur otrzymanych od małych podatników

V. Faktury wystawiane w specjalnych systemach rozliczania podatku

 1. System VAT- marża – sprzedaż towarów używanych
 2. System VAT- marża i usługi turystyczne
 3. Faktury VAT-marża i sposób ich wystawiania
 4. Dokumentacja i ewidencje w systemie opodatkowania marżą

VI. Faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

 1. Obowiązek podatkowy w WDT a faktury VAT
 2. Elementy niezbędne faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 3. Poprawność wystawienia faktury a prawo do stawki 0%
 4. Pozostała dokumentacja w ramach czynności WDT
 5. Praktyczne problemy rozliczania wewnątrzwspólotowych dostaw towarów
 6. Faktury w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu
 7. Korekty faktur w ramach WDT
 8. Kursy walut w przypadku faktur WDT

VII. Faktury zagraniczne oraz faktury VAT-netto

 1. Czynności wykonywane poza terytorium kraju i ich opodatkowanie
 2. Faktury dla kontrahentów zagranicznych – niezbędne elementy
 3. Miejsce świadczenia i miejsce dostawy a faktura VAT
 4. Faktura VAT w aspekcie podmiotu zobligowanego do rozliczenia podatku
 5. Faktury VAT bez podatku wystawiane na rzecz polskich odbiorców (paliwo, myjnia, złom, itp.)

VIII. Dokumenty wewnętrzne

 1. Czynności podlegające dokumentowaniu w sposób wewnętrzny
 2. Sposób wystawiania dokumentów wewnętrznych oraz ich korekty
 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – praktyczne problemy w stosowaniu
 4. Korekty w ramach WNT – sposób rozliczania
 5. Import usług i miejsce świadczenia a fakturowanie
 6. Wzajemna zależność między fakturami unijnymi a dokumentami wewnętrznymi
 7. Korekty faktur unijnych i korekty dokumentów wewnętrznych
 8. Przeliczanie na złotówki faktur zagranicznych
 9. Częste korekty deklaracji – konieczność czy zbędna biurokracja?
 10. Data faktury a moment powstania obowiązku podatkowego – który kurs stosować
 11. Kursy walut w podatku VAT a kursy w podatku dochodowym

IX. Faktury zaliczkowe

 1. Obowiązek podatkowy w sytuacji otrzymania zaliczki
 2. Data otrzymania zaliczki a data wystawienia faktury zaliczkowej
 3. Rozliczenie sprzedaży – faktura korygująca czy faktura końcowa?
 4. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zaliczkowych
 5. Faktury zaliczkowe w razie braku zaliczki
 6. Szczególny sposób rozliczania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, zaliczki w imporcie usług)

X. Faktury i noty korygujące

 1. Podstawy wystawienia faktur korygujących (rabaty, upusty, itp.)
 2. Pomyłka jako podstawa wystawienia faktury korygującej
 3. Termin wystawienia faktury korygującej
 4. Ujęcie faktury korygującej w księgach i rejestrach VAT u sprzedawcy i nabywcy
 5. Korekta a anulowanie
 6. Korygowanie sprzedaży zarejestrowanej przez kasę fiskalną
 7. Różnica między fakturą a notą korygującą

XI. Faktury elektroniczne

 1. Przechowywanie, przesyłanie i archiwizacja e-faktur
 2. Znaczenie akceptacji nabywcy
 3. Integralność i autentyczność jako warunki wystawienia e-faktury

XII. Nieprawidłowości w zakresie faktur VAT

 1. Obowiązek zapłaty podatku z tzw. „pustych faktur”
 2. Faktury niedające prawa do odliczenia podatku naliczonego
 3. Sankcje karne skarbowe za nierzetelne wystawianie faktur lub ich brak
 4. Zaniżenie i zawyżenie zobowiązania podatkowego w związku z nieprawidłowościami w zakresie faktur VAT

XI. Faktury wystawiane na rzecz specyficznych grup odbiorców. Faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych

 1. Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 2. Faktury a paragony – wzajemne relacje między fakturami i kasami fiskalnymi
 3. Faktury wystawiane specyficznym odbiorcom
 4. Faktury VAT-RR i procedura rozliczenia z rolnikiem ryczałtowym

XII. Terminy wystawiania faktur VAT

 1. Terminy ogólne
 2. Specyficzne terminy wystawiania faktur dla niektórych podatników.
 3. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

XIII. Refakturowanie

 1. Podstawy prawne refakturowania w przepisach polskich i unijnych
 2. Problemy ze stosowaniem właściwej stawki przy refakturach
 3. Problemy z podstawą opodatkowania (netto-brutto)

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatku VAT

Doradca podatkowy

Prawnik

Absolwent

 • Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji
Doświadczenie zawodowe

Od 11 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. W tym okresie współpracował z największymi firmami doradztwa podatkowego. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Wybrane publikacje

Autor licznych publikacji podatkowych oraz komentarzy na łamach m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Vademecum Głównego Księgowego. Współautor Leksykonu VAT.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie

Aneta Gierczak
Dyckerhoff

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny i wyczerpujący, staranny i rzetelny. Na każde pytanie została udzielona odpowiedź

Mirosław Dzierzgowska
Sinevia

Opinia:

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób interesujący. Prowadzący w sposób ciekawy i profesjonalny przekazywał swoją wiedzę

Nina Kaźmieczak
Sinevia

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizacja

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Doświadczenie zawodowe

Wiedza i doświadczenie to ponad 7-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Informacje przekazane obrazowo, poparte dodatkowymi materiałami. Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie

Agnieszka Dziwińska
Helden Helt & Fischer

Opinia:

Szkolenie na wysokim poziomie, spełniające wszelkie oczekiwania. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Dużym plusem jest możliwość uzyskania obszernych konsultacji wg potrzeb Klienta.

Alicja Pląsek
Biuro Rachunkowe Alicja Pląsek

Opinia:

Szkolenie świetnie zorganizowane. Wykładowca poruszał tematy najbardziej aktualne i praktyczne

Alina Żukrowska
Lotos Kolej

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 16.00

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 2490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY