Windykacja wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali komercyjnych

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • właściciele nieruchomości komercyjnych
 • zarządcy nieruchomości komercyjnych
 • osoby odpowiedzialne za windykację  w firmach wynajmujących nieruchomości komercyjne
 • dyrektorzy administracyjni
 • facility menagerowie
 • property managerowie
 • kierownicy obiektów handlowych

Cele szkolenia

 • Poznanie psychologii dłużnika
 • Poznanie pełnej procedury windykacyjnej od postępowania przesądowego, przez postępowania sądowe, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
 • Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego zawierania umów, a także zabezpieczania należności,  
 • Przygotowanie osób odpowiedzialnych za windykację należności do wykonywania swoich obowiązków w sposób w pełni profesjonalny i skuteczny
 • Zapoznanie z metodami prowadzenia kontaktu z dłużnikiem

Metodyka szkolenia

Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (co-operative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja).
Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim:

 • studium przypadku (analiza opisanego stanu lub sekwencji zdarzeń) dająca uczestnikom możliwość zarówno praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i sprawdzenia umiejętności w danej sytuacji problemowej, jak i wymiany pomysłów związanych z radzeniem sobie z szczególnymi sytuacjami. Wyodrębnione części szkolenia, przeznaczone na studia przypadku, będą realizowane metodą pracy w małych (2 osobowych) grupach, wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem (prowadzącym)
 • ćwiczenia praktyczne - grupowe rozstrzyganie problemów czy wykonywanie zadań wskazanych przez trenera
 • dyskusja (uczestnicy wymieniają się wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem)
 • burza mózgów (wypracowywanie pomysłów na projekty oraz rozwiązań atypowych problemów); metoda pozwala aktywnie wprowadzić uczestników w nowe zagadnienie problemowe, rozwija kreatywny wymiar szkolenia

Program szkolenia

 I. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI JAKO PROCES

Strony stosunku zobowiązaniowego, co to jest windykacja?, dlaczego ludzie nie płacą? (hierarchia płatności, przeciąganie, gra, uwarunkowania społeczne, typy dłużników (biedacy, gracze, fraudzi – wizjonerzy i problematycy), gry dłużników (na czas, strategia, inni wierzyciele, najpierw im zapłacę, reklamacja, zasada - mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę, zapomniałem, często wyjeżdżam, granie „głupiego”, pan niedostępny, kontr natarcie (groźby, wyzwiska, krytyka), co robimy źle? – jak zachęcamy do przeciągania płatności? (uzależnienie od firmy, brak procedur, bałagan, długi czas reakcji, niekonsekwencja, przewidywalność) 

II.    PRZED ZAWARCIEM UMOWY

1. SPRAWDZIĆ KONTRAHENTA

- proste sprawdzenie w Internecie, wywiadownie gospodarcze, prywatni detektywi

2. KRS – wgląd

III. ZABEZPIECZENIE POPRZEZ ZAPISY UMOWY
Przedstawienie zapisów umowy, oraz ich analiza pod względem prawnym.

 • Zapisy zabezpieczające (analiza zapisów umowy nr 1)
  • Przeznaczenie lokalu (biurowe, handlowe itp.)
  • W przypadku sprzedaży alkoholu zgoda Wynajmującego
  • Obowiązek pozwoleń po stronie Najemcy
  • Termin wydania lokalu
  • Najemca zna stan lokalu
  • Wysokość czynszu (rozbicie czynsz + opłata eksploatacyjna)
  • Możliwości zabezpieczenia (kaucja, weksel, gwarancja bankowa, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
  • Odsetki (ustawowe, umowne, ustawa „antylichwiarska”)
  • Przerwy w dostawie mediów
  • Zawiadomienie o awarii
  • Pisemne powiadomienie o zamiarze wynoszenia sprzętów z lokalu (670 KC – podciągnąć pod bezpieczeństwo).
  • Wprowadzenie regulaminu budynku
  • Podnajem lokalu tylko za zgodą
  • Zniesienie odpowiedzialności za wniesione mienie
  • Okres zawarcia umowy (określony, nieokreślony – skutki takiego zapisu)
  • Możliwości wypowiedzenia (zasady kodeksowe i umowne)
  • Rozwiązanie natychmiastowe
  • Kary umowne
  • Wysokość kar umownych i ustawowych przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony)
  • Rozwiązanie za porozumieniem
  • Opuszczenie po zapłaceniu za okres wypowiedzenia.
  • Dostęp w okresie wypowiedzenia i w ciągu 6 miesięcy przed opuszczeniem
  • Zapis o stanie niepogorszonym
  • Konieczność sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego – zapis jednostronny.
  • Kara umowna za nieopuszczenie lokalu
  • Zapisy końcowe (prorogacja)
 • Możliwość zapewnienia tytułu egzekucyjnego zgodnie z art. 777 KPC na etapie zawierania Umowy
 • Zastaw ustawowy na rzeczach ruchomych wniesionych do przedmiotu najmu. (670 KC)
 • Kaucja i jej rola w zabezpieczeniu roszczeń – (zapisy regulujące, wysokość, oprocentowanie, warunki zwrotu)
 • Kompensata kaucji (dopuszczalność, zapisy o potrącaniu 498 KC, 499 KC możliwość rozwiązania po potrąceniu ).
 • Restytucja lokalu do stanu poprzedniego (pojęcie normalnego zużycia, nienormalne zużycie, protokoły początkowe i końcowe, dokumentacja fotograficzna).

3. Aspekty nagrywania rozmów telefonicznych

IV. PROCES WINDYKACJI

 • Procedura
 • Wybór drogi kontaktu
 • Negocjacje (możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego na Najemcę bez konieczności sądu).
 • Zagrożenie sankcjami
 • Konsekwencja
 • Wprowadzanie sankcji (plan, piramida)
 • Uznanie długu
 • Przerwanie biegu przedawnienia
 • Błędy podczas windykacji

V. WPROWADZAMY SANKCJE

 • Wymówienie umowy z zastawem ustawowym, zagrożenie karami umownymi – dorozumiane przedłużenie umowy najmu, konieczność zastosowania not obciążeniowych aby nie doprowadzić do dorozumianego przedłużenia umowy najmu) !!!
 • Odsetki
 • Kary umowne
 • Zlecenie windykacji
 • Doniesienie do prokuratury
 • Ujawnienie zadłużenia - triki na dłużników
 • KRD

Zastrzeżenia prawne

Zastrzegamy skutki prawne w przypadku wykorzystywania programu bez zgody autora.

Dokonano rejestracji zgłoszonego programu kształcenia w Ministerstwie Infrastruktury:
Numer programu kształcenia: 4458
Data nadania numeru: 19 stycznia 2011 r.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY