Windykacja należności – aspekt prawny i negocjacyjny

O szkoleniu

Zadaniem szkolenia jest przekazanie informacji z zakresu windykacji.
Duży nacisk zostanie położony na odzyskiwanie należności na drodze telefonicznej, co jak wykazuje praktyka jest pierwszym ogniwem windykacji w obrocie gospodarczym.
Ważnym punktem będzie również przekazanie praktycznej wiedzy o działaniach mających na celu zabezpieczenie osób/instytucji.

Cele szkolenia

 • Poznanie psychologii dłużnika
 • Poznanie procedury prewencyjnej przy współpracy z kontrahentem
 • Poznanie pełnej procedury windykacyjnej od postępowania przesądowego, przez postępowania sądowe, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
 • Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego zawierania umów, a także zabezpieczania należności
 • Przygotowanie osób odpowiedzialnych za windykację należności do wykonywania swoich obowiązków w sposób w pełni profesjonalny i skuteczny
 • Zapoznanie z metodami prowadzenia kontaktu z dłużnikiem

Metodyka szkolenia

Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (co-operative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja).
Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim:

 • studium przypadku (analiza opisanego stanu lub sekwencji zdarzeń) dająca uczestnikom możliwość zarówno praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i sprawdzenia umiejętności w danej sytuacji problemowej, jak i wymiany pomysłów związanych z radzeniem sobie z szczególnymi sytuacjami. Wyodrębnione części szkolenia, przeznaczone na studia przypadku, będą realizowane metodą pracy w małych (2 osobowych) grupach, wspieranych poprzez indywidualne konsultacje z trenerem (prowadzącym)
 • ćwiczenia praktyczne - grupowe rozstrzyganie problemów czy wykonywanie zadań wskazanych przez trenera
 • dyskusja (uczestnicy wymieniają się wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem)
 • burza mózgów (wypracowywanie pomysłów na projekty oraz rozwiązań atypowych problemów); metoda pozwala aktywnie wprowadzić uczestników w nowe zagadnienie problemowe, rozwija kreatywny wymiar szkolenia

Program szkolenia

I. Wstęp

II. Psychologia dłużnika

 1. Dłużnik jako człowiek
 2. Piramida płatności (uwarunkowania psychologiczne niespłacania zobowiązań)
 3. Typy dłużników
  • Biedacy
  • Fraudzi
  • Gracze
 4. Gry dłużników – metody przeciwdziałania

III. Zabezpieczanie kontraktów

 1. Zapisy umowne zabezpieczające
 2. Jak właściwie czytać zapisy umów
 3. Weksle
 4. Poddanie się egzekucji
 5. Odpowiedzialność współmałżonka
 6. Jak przygotować się do rozmowy z dłużnikiem?

IV. Nagrywanie rozmów- aspekty prawne

V. Proces windykacji

 1. Podstawy prawne windykacji należności
 2. Kiedy zacząć windykować
 3. Windykacja własna
 4. Windykacja przez podmioty trzecie: kancelarie, firmy windykacyjne
 5. Procedury
 6. Wybór drogi kontaktu
 7. Jak rozmawiać?
 8. Negocjacje
 9. Antymanipulacja.
 10. Wezwania do zapłaty
 11. Zagrożenie sankcjami
 12. Konsekwencja
 13. Wprowadzanie sankcji (plan, piramida, odcięcie mediów)
 14. Uznanie długu
 15. Ugoda + 777 KPC
 16. Przerwanie biegu przedawnienia
 17. Prawidłowe przetwarzanie informacji
 18. Kompensata
 19. Cesja wierzytelności
 20. Postępowanie egzekucyjne – podstawowe wiadomości.
 21. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu wniosków egzekucyjnych
 22. Obowiązek zwrotu kosztów postępowania windykacyjnego
 23. Błędy podczas windykacji – humorystycznie o „wpadkach” windykatorów i dłużników

VI. Trudny dłużnik

Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, jakie mogą zdarzyć się w pracy windykatora.

Kontr natarcie (groźby, wyzwiska, krytyka) – to na szczęście niewielki procent dłużników. Próbują zastraszyć, lub wręcz zastraszają kontrahentów. Bardzo częstą formą jest tutaj krytyka wszystkiego, straszenie mediami lub powoływanie się na „wpływowe znajomości”. Zostaną przedstawione sposoby radzenia sobie z takimi dłużnikami.

VII. Ujawnienie zadłużenia

Jak zgodnie z prawem ujawnić na zewnątrz zadłużenie dłużnika bez narażania się na ustawę o ochronie danych osobowych.

VIII. Przestępstwa gospodarcze

 1. Pojęcie, definicje i problematyka (w tym psychologiczna) przestępstw gospodarczych.
 2. Oszustwa gospodarcze
 3. Fałszerstwa
 4. Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym
 5. Metodyka oszustw mających na celu wprowadzenie w błąd kontrahenta
 6. Korupcja – podstawowe informacje
 7. Przeciwdziałanie korupcji
 8. Przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym

IX. Zajęcia praktyczne

Uczestnik zostanie postawiony w sytuacji trudnej i będzie musiał, za pomocą zdobytej wiedzy, z niej wybrnąć.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY