Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2019-10-10 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Zwolnienia przedmiotowe oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu"

Wiedza

Uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami przepisów podatkowych w zakresie zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego oraz wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów na tle interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego

Umiejętności

Uczestnik potrafi dokonać identyfikacji możliwych skutków podatkowych zastosowania konkretnych szczegółowych przepisów podatkowych dotyczących zwolnień z opodatkowania oraz negatywnego katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych

Program

1. Zwolnienia przedmiotowe

 • zwolnienia odszkodowań
 • zwolnienia nagród i wygranych
 • zwolnienia zasiłków i innych kwot pomocowych
 • zwolnienia związane ze stosunkiem pracy (pracownicze)
 • zwolnienia dotyczące nieruchomości
 • zwolnienia dotyczące emerytów, rencistów i kombatantów
 • zwolnienia stypendiów
 • zwolnienia dotacji, subwencji
 • zwolnienia niektórych dochodów kapitałowych
 • zwolnienia niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście
 • zwolnienia niektórych przychodów z działalności gospodarczej

2. Koszty uzyskania przychodów

 • definicja kosztów uzyskania przychodów
 • przyporządkowanie kosztów uzyskania przychodów do źródła ich pozyskania
 • poniesienie kosztu
 • celowość wydatku i związek z przychodem
 • wydatki budzące wątpliwości organów podatkowych: usługi marketingowe i inne usługi niematerialne, wydatki na ubiór dla przedsiębiorcy i pracowników, wydatki na reprezentację
 • koszty pracownicze
 • podział kosztów między działalność opodatkowaną i nieopodatkowaną (np. rolniczą)
 • potrącalność kosztów bezpośrednio związanych z przychodem i innych w czasie, dzień poniesienia kosztu
 • koszty zaniechanych inwestycji
 • koszty z tytułu wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia
 • koszty zbycia nieruchomości
 • ryczałtowe koszty uzyskania przychodu
 • wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodu

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

W ramach samorządu zawodowego, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Prowadzi cykliczne szkolenia dla doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Od 1999 roku dyrektor w firmie księgowej.

Od 2009 roku członek zarządu podmiotu o zasięgu ogólnopolskim, zajmującego się outsourcingową obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Aktualnie firma świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową i podatkową na rzecz niemal 600 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym ponad 230 spółek prawa handlowego.

Ponadto od 2009 roku świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach własnej kancelarii doradcy podatkowego.

Znakomity wykładowca łączący bogatą praktykę z niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej i kadrowej, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług.

W latach 2010-2017 przeprowadziła około 1100 godzin szkoleń z czego 400 dotyczących podatku od towarów i usług.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY