Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2017-10-27 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 440 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

1. Wynagrodzenie za czas choroby

 • Wysokość wynagrodzenia za czas choroby
 • Zasady ustalania i naliczania podstawy
 • Brak prawa do wynagrodzenia za czas choroby

2. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

 • Okres wyczekiwania, okres wypłaty
 • Przypadki w których zasiłek nie przysługuje
 • Okres zasiłkowy, zasady ustalania i naliczania podstawy
 • Zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia

3. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń z tytułu choroby

 • Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy
 • Wystawianie przez lekarza ZUS ZLA, e-ZLA
 • Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy
 • Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego, w tym po ustaniu stosunku pracy
 • Zwolnienie wystawione za okres wsteczny

4. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów związanych z rodzicielstwem

6. Ustalenie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, pracownika, zleceniobiorcy do kwoty świadczenia rodzicielskiego

7. Urlop ojcowski

8. Zasiłek opiekuńczy

 • Krąg uprawnionych, zasady ustalania, wysokość i wypłata zasiłku

9. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników i innych ubezpieczonych

 • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 • Szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru w przypadku, gdy pracownik zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia
 • Składniki przysługujące do określonego terminu i zmiana wymiaru czasu pracy
 • Podstawa wymiaru świadczeń i zasiłków dla zleceniobiorców

10. Choroba pracownika a prawo do rozwiązania stosunku pracy

11. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Doświadczenie zawodowe

czerwiec 2003 - styczeń 2017 Państwowa Inspekcja Pracy

 • podinspektor pracy, inspektor pracy, starszy inspektor pracy, starszy inspektor pracy - specjalista
  • kontrola i nadzór nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy)
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy
  • wydawanie decyzji administracyjnych
  • współpraca z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy)
  • uczestniczenie jako prelegent i wykładowca w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych
  • przygotowywanie opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy
  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie opinii prawnych i oceny aktów prawnych

luty 1999 - maj 2002 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • inspektor ubezpieczeń, referent prawny
  • obsługa prawna spraw emerytalno-rentowych
  • opracowywanie pism i odpowiedzi na odwołania
  • przygotowywanie dokumentacji do postępowań sądowych

Szkolenia prowadzi od 2004 roku.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Uważam,że tematyka szkolenia jest bardzo interesująca. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia w pełni potrafią wyjaśnić sprawy związane z tematem ZFŚS. Polecam

Anna Hawryluk
Wojskowa Przychodnia Specjalistyczna w Stargardzie

Opinia:

Szkolenie prowadzone w sposób otwarty z możliwością dyskusji w trakcie poruszanych zagadnień. Prowadzący wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania i wątpliwości

Elżbieta Gardas
PGNiG Obrót Detaliczny

Opinia:

Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy jaką posiada prowadząca. Szkolenie było bardzo wartościowe. Na każde zadane pytanie uzyskaliśmy rzetelną odpowiedź

Monika Jasińska
Gmina Goleniów

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 440 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY