US GAAP - ogólna charakterystyka regulacji oraz związanych z nimi interpretacji

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2017-11-27 — 2017-11-28 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 1290 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

1. Kluczowe założenia koncepcyjne US GAAP w tym: zakres przedmiotowy i cele rachunkowości, cechy jakościowe informacji finansowej, porównywalność, zasada prawidłowego i rzetelnego obrazu, przewaga treści nad formą, zasada kontynuacji działania, zagadnienia wyceny bilansowej w rachunkowości – koszt historyczny a koszty bieżące oraz inne koncepcje wyceny, zasada współmierności oraz koncepcja zachowania kapitału

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania  i kapitały własne, przychody i koszty)

3. Główne różnice w zasadach i podejściu koncepcyjnym między PSR/MSSF a US GAAP

4. Zakres objęty regulacjami, krótka informacja dotycząca regulacji ASU po konwergencji

5. Rola polityki rachunkowości grupy kapitałowej, korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości – charakterystyka, ujęcie w sprawozdaniu finansowym

Kluczowe obszary różnic w prezentacji sprawozdania finansowego przygotowanego wg PSR i  regulacji US GAAP

1. Struktura, treść, zasady ogólne i wymogi odnośnie sprawozdania finansowego

2. Prezentacja bilansu tym: układ, agregacja informacji, prezentacja aktywów obrotowych i trwałych, zobowiązania krótko i długoterminowe, w tym pożyczki, struktura kapitału własnego

3. Sprawozdania dla właścicieli- zestawienie zmian w kapitale własnym (klasyfikacja i charakterystyka), w tym ujęcie niezrealizowanych zysków i strat kapitałowych, transakcji w  walutach obcych

4. Raport o wynikach finansowych w danym roku- rachunek operacji (rachunek zysków i strat), w tym: przychody, koszty i wydatki, rodzaje działalności (działalność kontynuowana i zaniechana)

5. Rachunek przepływów środków pieniężnych, w tym prezentacja działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

6. Noty uzupełniające do sprawozdania finansowego

Charakterystyka kategorii bilansowych- podstawowe obszary różnić. Ujawnianie, wycena oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym

1. Koncepcja kosztu historycznego jako podstawa wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań.

2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności (klasyfikacja, prezentacja, wycena, odpisy) oraz przedpłaty (zasady rozliczenia w czasie).

3. Inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe oraz transakcje zabezpieczające.

4. Zapasy - podstawowe informacje (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy)

5. Długoterminowe aktywa trwałe, w tym:

  • środki trwałe: (definicja i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych, początkowa wycena, aktywa trwałe pozyskane w wyniku transakcji niepieniężnych, ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego oraz dalszych nakładów poniesionych na rzeczowe aktywa trwałe, wycena na dzień bilansowy, zasady amortyzacji, odpisy z tytułu utraty wartości, wycofanie z użytkowania, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, zakres ujawnień)
  • wartości niematerialne oraz  inne aktywa o charakterze trwałym (definicja i kategorie, wycena bilansowa, ujmowanie w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym, nabywanie w ramach transakcji połączeniowych, ujęcie prac badawczych i rozwojowych, zagadnienia dotyczące oprogramowania, okres użytkowania, zasady amortyzacji, zasady wycofania z użytkowania)

6. Instrumenty finansowe - podstawowe informacje, klasyfikacja i prezentacja, instrumenty podstawowe i pochodne, wykorzystanie instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy)

7. Pozostałe inwestycje długoterminowe, w tym wartość firmy, relacje z klientami

8. Zobowiązania krótkoterminowe (rodzaje, klasyfikacja, prezentacja, wycena)

9. Zadłużenie o charakterze długoterminowym, w tym pożyczki oraz emisja obligacji i innych papierów dłużnych

10. Rezerwy, w tym rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych (rodzaje, zasady tworzenia, wycena)

11. Zagadnienia podatku odroczonego

12. Kapitał własny (klasyfikacja i prezentacja bilansowa)

13. Aktywa przeznaczone do zbycia

14. Utrata wartości aktywów, zasady i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Charakterystyka kategorii rachunku zysków i strat
1. Rozpoznawanie i pomiar przychodów i kosztów (wydatków) operacyjnych, zysków i strat, przychodów i kosztów finansowych, w tym sposób ujęcia i moment rozpoznania  prowizji i odsetek
2. Ujęcie zdarzeń działalności zaniechanej, zmiana polityki rachunkowości
3. Podatek odroczony
4. Znaczenie szacunków
5. Forma prezentacji
6. Zysk na akcję

Wybrane zagadnienia szczególne
1. Leasing – (rodzaje i formy leasingu, przedmioty leasingu, opłaty leasingowe, możliwość uczestniczenia strony trzeciej w transakcjach, transakcje między jednostkami powiązanymi, subleasing i podobne transakcje, interpretacje FASB, ujęcie transakcji leasingowych w sprawozdaniu finansowym, zakres ujawnień). (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy)
2. Ujęcie podatku – podatek stanowiący zobowiązanie podatkowe oraz podatek odroczony  (rozpoznawanie, aktywa i rezerwy na podatek ,ujęcie w sprawozdaniu finansowym)
3. Rachunkowość segmentów (klasyfikacja segmentów, zakres ujawnień)
4. Pozycje w walutach obcych – charakterystyka, zasady przeliczania
5. Kapitalizacja odsetek, definicja, struktura i ujecie  kosztów finansowania zewnętrznego
6. Zasady rozpoznawania przychodów, ich struktura i moment rozpoznawania, specyfika firm usługowych
7. Krótka charakterystyka zagadnienia ujęcia specyfiki biznesów, w tym czynników ryzyka

Podmioty powiązane, grupa kapitałowa
1. Podmioty powiązane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe – (cel i zakres kontroli, grupa kapitałowa, podmiot dominujący, jednostki zależne, stowarzyszone i współzależne, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wycena zaangażowań w podmioty powiązane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, metody konsolidacji, kapitały mniejszości, rozliczanie transakcji w grupie, zakres ujawnień)
2. Połączenia jednostek – (formy połączenia,  metody rozliczania, ewidencja zakupu udziałów, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, rozliczanie dodatniej i ujemnej wartości firmy)

Case study
Analiza przykładowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg US GAAP na przykładzie wybranej spółki  notowanej na rynku amerykańskim (formularz 10-K oraz raport roczny grupy kapitałowej)

Prowadzący

Grażyna Machula

Doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Wykładowca na London Guidhall Univesity. Prowadzi szkolenia dot. rynku kapitałowego, w szczególności dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów oraz na studiach podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjne (Gdańska Akademia Bankowa i London Guidhall Univesity)

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 1290 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY