Sprawozdanie finansowe, przychody i koszty, rachunek przepływów pieniężnych w MSR/MSSF

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2017-10-26 — 2017-10-27 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 1190 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego sposobu zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz wskazanie podstawowych obszarów różnic między polskim prawem bilansowym oraz MSSF.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy, przy wykorzystaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych, a także analityków finansowych, doradców inwestycyjnych i analityków kredytowych.

Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Program

1. Krótkie wprowadzenie, Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (rola), konwergencja

2. Zakres i obowiązek stosowania MSSF, wykaz standardów i związanych z nimi interpretacji

3. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych

 • cel sprawozdań
 • zasada memoriału i kontynuacji działalności
 • cechy jakościowe sprawozdania
 • składniki sprawozdania finansowego
 • ujmowanie poszczególnych składników i ich wycena

4. Fakultatywne zasady rachunkowości w MSSF – możliwości zarządzania wynikami firmy, wpływ na rentowność i inne elementy analizy finansowej, przygotowanie polityki rachunkowości, zgodność polityki rachunkowości ze sprawozdaniem finansowym. Rola interpretacji do MSSF

5. Podstawowe zasady, elementy i układ sprawozdania finansowego wg MSSF z uwzględnieniem specyfiki Grupy

 • MSR 1 – sposób prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdanie z wyniku i całkowitego dochodu oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, rola zdarzeń nadzwyczajnych, zasady ustalani wyniku finansowego, case study – na podstawie sprawozdań spółek giełdowych
 • Charakterystyka, struktura  i specyfika kapitału własnego, przykłady
 • MSR 8 – błąd, korekta szacunków, zmiana polityki rachunkowości – różnice, rozpoznawanie, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, przykłady
 • MSR 10 – zdarzenia po dacie bilansu- ujęcie w wynikach finansowych odpowiednich lat, zakres ujawnień, przykłady
 • MSR 27 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe
 • MSR 7 – prezentacja, zarządzanie strumieniami pieniężnymi, operacyjne, finansowe i inwestycyjne rodzaje działalności

6. Elementy sprawozdawczości dedykowane spółkom giełdowym

 • MSSF 8 – segmenty operacyjne, definicja, ujawnienia, przykłady
 • MSR 34 – śródroczna sprawozdawczość finansowa , zakres ujawnień, przykłady
 • MSR 33 – zysk przypadający na jedną akcję, w tym: metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysku na akcję, wpływ emisji akcji zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję, zysk podstawowy i rozwodniony

7. Zastosowanie MSR po raz pierwszy oraz sprawozdawczość finansowa, krótka charakterystyka MSSF 1

8. Charakterystyka kosztów w MSR 1, przykłady prezentacji, w tym fakultatywne podejście

9. Przychody w MSR 18 w tym: rodzaje przychodów, definicja, ustalenie wysokości, moment rozpoznawania, identyfikacja transakcji, dywidendy, odsetki i tantiemy, przykłady

10 . Umowy o usługę budowlaną – MSR 11 w tym: metody ujęcia przychodów i kosztów, metoda zysku zerowego, metoda stopnia zaawansowania, pomiar stopnia zaawansowania prac

11. Pozostałe zagadnienia związane z przychodami, w tym KIMSF 15 i 13, umowa o budowę nieruchomości, punkty lojalnościowe

12. Charakterystyka MSSF 15 – przychody z umów z klientami, w tym model 5 kroków (obowiązywanie od 2018)

Prowadzący

Grażyna Machula

Doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Wykładowca na London Guidhall Univesity. Prowadzi szkolenia dot. rynku kapitałowego, w szczególności dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów oraz na studiach podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjne (Gdańska Akademia Bankowa i London Guidhall Univesity)

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 1190 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY