Pozycje bilansowe, aktywa i pasywa w MSR/MSSF

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2017-11-09 — 2017-11-10 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 1190 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego sposobu zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz wskazanie podstawowych obszarów różnic między polskim prawem bilansowym oraz MSSF.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy, przy wykorzystaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych, a także analityków finansowych, doradców inwestycyjnych i analityków kredytowych.

Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Program

1. MSR 36 – Rzeczowe aktywa trwałe, w tym definicja (części zamienne), dzień początkowego ujęcia i wycena, metody wyceny na dzień bilansowy, amortyzacja i jej weryfikacja, remonty, przeglądy, modernizacja, wartość początkowa i końcowa, demontaż i likwidacja – przykłady

2. MSR 38 – Aktywa niematerialne, definicja, specyfika biznesów, aktywa o określonym i nieokreślonym okresie użyteczności, początkowa wycena, wycena bilansowa, amortyzacja,
aktywa wytworzone we własnym zakresie, aktywa nabyte w ramach połączeń jednostek gospodarczych (np. wartość firmy, marka, relacje z klientami) prace badawcze i rozwojowe – przykłady

3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne, definicja, ujęcie i wycena początkowa sposób wyceny na dzień bilansowy, przeklasyfikowanie z i do nieruchomości inwestycyjnych, sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych – przykłady

4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów, zakres stosowania, odpis i test, przesłanki wystąpienia utraty wartości – wartość odzyskiwalna, użytkowa – charakterystyka, ośrodki generujące środki pieniężne, odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości, regulacje KIMSF 10 – przykłady

5. MSSF 5 – Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, definicja, zakres stosowania, warunki uprawniające do kwalifikacji do grupy przeznaczone do sprzedaży, aktywa nabyte w celu dalszej odsprzedaży  wyłączenie z ksiąg rachunkowych, przekwalifikowywanie składników – przykłady, logika i prezentacja działalności zaniechanej, aktywa do wydania właścicielom

6. MSR 2 – Zapasy – definicja, dzień początkowego ujęcia i wycena, wycena na dzień bilansowy, transakcje sprzedaży i odkupu, sprzedaż z prawem zwrotu, zapasy w transakcjach komisowych, odpisy z tytułu wolnorotującego zapasu, ustalenie rozchodu, wyłączenie zapasów z ksiąg rachunkowych – przykłady

7. Podatek dochodowy – MSR 12, regulacje w zakresie bieżącego podatku dochodowego, przyczyny powstawania podatku odroczonego, wartość bilansowa a wartość podatkowa, różnice przejściowe, stawka podatku, strata podatkowa w kalkulacji podatku odroczonego, działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a podatek odroczony, aktywa i rezerwy na podatek, kompensaty – przykłady

8. MSSF 2 – Płatności w formie akcji, transakcje rozliczane w formie akcji, transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych, transakcje rozliczane w formie akcji własnych rozliczane w gotówce, transakcje rozliczane w formie akcji lub za pomocą środków pieniężnych, transakcje rozliczane w ramach grupy kapitałowej, moment przyznania, okres nabywania praw

9. MSR 37 – Rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe, rezerwy a zobowiązania, zobowiązania warunkowe, zdarzenia obligujące, rodzaje rezerw, rezerwy restrukturyzacyjne, odsetkowe, gwarancyjne, dotyczące świadczeń pracowniczych itp., wycena, ujęcie w sprawozdaniu – przykłady

10. MSR 19 – Świadczenie na rzecz pracowników, rodzaje świadczeń pracowniczych, świadczenie po okresie zatrudnienia, świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wycena, prezentacja w sprawozdaniu – przykłady

11. MSR 20 – Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej, rodzaje, prezentacja – przykłady

12. MSR 17 – Leasing w księgach korzystającego, w tym ustalenie czy umowa zawiera elementy leasingu, leasing finansowy a leasing operacyjny, początkowe ujęcie aktywów i zobowiązań, wycena na dzień bilansowy, leasing zwrotny, rozwiązanie umowy przed zakończeniem umowy leasingu, nabycie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy – przykłady. Charakterystyka MSSF 16 Leasing, w tym ujęcie w sprawozdaniu, rozpoznanie umowy, uproszczenia leasing krótkoterminowy, niskocennych składników

Prowadzący

Grażyna Machula

Doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Wykładowca na London Guidhall Univesity. Prowadzi szkolenia dot. rynku kapitałowego, w szczególności dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów oraz na studiach podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjne (Gdańska Akademia Bankowa i London Guidhall Univesity)

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 1190 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY