Instrumenty finansowe oraz wybrane standardy narzędziowe w MSR/MSSF

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2017-11-16 — 2017-11-17 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 1190 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego sposobu zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz wskazanie podstawowych obszarów różnic między polskim prawem bilansowym oraz MSSF.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy, przy wykorzystaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych, a także analityków finansowych, doradców inwestycyjnych i analityków kredytowych.

Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Program

1. MSSF 13 – Wartość godziwa, zakres, podstawowe pojęcia, koszty transakcyjne, sposób wykorzystania a wartość godziwa, techniki wyceny, 3 poziomowa hierarchia ustalania, ujawnienia – przykłady

2. MSR 32 i 39 – Instrumenty finansowe – klasyfikacja i wycena, w tym: kluczowe definicje, klasyfikacja rodzajowa (bazowe - kapitałowe i dłużne, pochodne, złożone), klasyfikacja wg celów nabycia, metody wyceny zamortyzowany koszt z wykorzystaniem ESP, wycena wg wartości godziwej, początkowe ujęcie i klasyfikacja na dzień początkowego ujęcia, ujęcie na dzień bilansowy, charakterystyka instrumentów pochodnych i ich wykorzystanie, transakcje przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, utrata wartości aktywów finansowych, rachunkowość zabezpieczeń (przepływów pieniężnych i wartości godziwej - cel, zastosowanie, wymogi, prezentacja) – przykłady

3. MSSF 7 – Instrumenty finansowe – ujawniania, w tym: usuwanie z ksiąg, rodzaje ryzyk i zarzadzanie nimi, ujawnienia, przykłady

4. Charakterystyka MSSF 9 – w zakresie klasyfikacji i wyceny, usuwania z ksiąg, rachunkowości zabezpieczeń oraz odpisów z tytułu utraty wartości

5. MSR 21 – Skutki zmian kursów wymiany walut w tym: waluta funkcjonalna a waluta prezentacyjna, przeliczenie kwot w walucie transakcyjnej na walutę funkcjonalną, przeliczenie sprawozdania na walutę funkcjonalną, przykłady

6. MSR 23 – Koszty finansowania zewnętrznego w tym: finansowanie zewnętrzne a finansowanie wewnętrzne, aktywa dostosowywane, zasady kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego – przykłady

Prowadzący

Grażyna Machula

Doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Wykładowca na London Guidhall Univesity. Prowadzi szkolenia dot. rynku kapitałowego, w szczególności dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów oraz na studiach podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjne (Gdańska Akademia Bankowa i London Guidhall Univesity)

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 1190 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY