VAT w transporcie i spedycji

O szkoleniu

Cele szkolenia

W szkoleniu przedstawione zostaną zasady rozliczenia w zakresie podatku VAT świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych. Omówione zostaną bieżące problemy oraz skutki jakie pociągną dla firm transportowych i spedycyjnych zmiany które wejdą  od 2014 r

Szkolenie ma celu przedstawianie zasad rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych.  Od 1 stycznia 2014 r. firmy transportowe i spedycyjne, tak jak i pozostałe firmy, czekają gruntowne zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT. W szkoleniu przedstawione zostaną obowiązki jakie czekają w związku z nadchodząca reformą VAT. poza tym omówione zostaną kluczowe problemy dla branży oraz przedstawienie praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych w tym zakresie.

Program szkolenia

1. Moment powstania obowiązku podatkowego w usługach transportu i spedycji w świetle zmian od 2014 r.

 • świadczenie usług na terytorium kraju 
 • import usług transportowych i spedycyjnych

2. Miejsce opodatkowania usług transportowych

 • miejsce świadczenia usług transportowych i  spedycyjnych na rzecz podatników
 • miejsce świadczenia usług transportowych i spedycyjnych na rzecz niepodatników
 • status nabywcy usługi i jego weryfikacja w świetle unijnego rozporządzenia

3. Wysokość opodatkowania

 • stawki krajowe – 8 i 23%
 • usługi transportu wewnątrzwspólnotowego
 • transport międzynarodowy – warunki stosowania stawki 0%
 • stawka 0% na podstawie przepisów wykonawczych
 • usługi spedycji
 • stawka 0% w portach morskich i lotniczych

4. Podstawa opodatkowania, w świetle zmian od 2014 r.

 • definicja obrotu
 • rozliczenie faktur korygujących
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług

5. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej

6. Dokumentacja, w świetle zmian od 2014 r.

 • zasady fakturowania usług transportowych i spedycyjnych
 • zasady dokumentowania importu usług – likwidacja faktur wewnętrznych od 2014 r.
 • faktura elektroniczna – podstawowe informacje
 • ewidencja usług transportowych i spedycyjnych na kasie fiskalnej
 • ewidencja „eksportu usług” i informacje podsumowujące

7. Dotacje – obowiązek podatkowy, wysokość opodatkowanie, dokumentacja

8. Usługi transportowe i spedycyjne a podatek naliczony, w świetle zmian od 2014 r.

 • odliczenie podatku naliczonego przez firmy transportowe i spedycyjne
 • odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług transportowych i spedycyjnych
 • „eksport” usług transportowych i spedycyjnych a odliczenie podatku naliczonego
 • podatek naliczony od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu – zmiany od 2014 r.

9. Wybrane zagadnienia dodatkowe

 • opodatkowanie czynności nieodpłatnych
 • obrót surowcami wtórnymi
 • katalog wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego – art. 88 ustawy o VAT 

10.  Najnowsze orzecznictwo (NSA, WSA, ETS) dotyczące istotnych problemów rozliczania podatku VAT 

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY