Zmiany VAT 2020 oraz aktualne problemy

O szkoleniu

"Zmiany VAT 2020 oraz aktualne problemy" - szkolenie online i stacjonarne

Wiedza:

 • najnowsze zmiany w VAT 2020
 • podatek VAT - prezentacja projektów/koncepcji zmian, których wejście w życie planowane jest w w 2020
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności:

Pozyskane w trakcie szkolenia informacje pozwolą:

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci szkolenia:

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Osoby zainteresowane szkoleniami z podatku VAT zapraszamy na stronę z terminami.

zobacz kalendarz szkoleń z podatku VAT

szkolenie VAT 2020 - 2021


Program szkolenia

1. BIAŁA LISTA – obowiązek zapłaty na rachunek bankowy od 1 stycznia 2020

 • dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze?
 • kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych)
 • „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.)
 • biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny
 • zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu)
 • jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”
 • cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT
 • rachunki techniczne a biała lista podatników VAT
 • zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT

2. Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020

 • na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020
 • PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT
 • wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki obniżone od 1 kwietnia 2020)
 • skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług

3. Nowe zasady „wymiany paragonu na fakturę” od 1 stycznia 2020

 • w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu
 • czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • skutki braku technicznej możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy do treści paragonu
 • sankcje za niedozwolone wystawienie faktury do paragonu bez NIP od 1 stycznia 2020
 • sankcje od 1 stycznia 2020 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu bez NIP

4. Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od kwietnia/lipca 2020

 • zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT
 • zakres informacji objętych rozszerzonym JPK_VAT
 • zasady ustalania, którzy podatnicy mają obowiązek składać rozszerzony JPK_VAT począwszy od rozliczenia za kwiecień 2020, a którzy począwszy od rozliczenia za lipiec 2020
 • zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT oraz sposoby jej uniknięcia,
 • rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału)

5. Obowiązkowa podzielona płatność SPLIT PAYMENT a solidarna odpowiedzialność

 • obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,
 • skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności
 • solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.

6. Kasy „on line” – branże objęte obowiązkiem stosowania od 1 stycznia, 1 lipca 2020 i 1 stycznia 2021

 • nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących
 • problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”
 • zakup kasy „on line” a ulga na nabycie kasy rejestrującej
  • terminy wymiany kas
  • kategorie kas według nowego rozporządzenia
  • odpowiedzialność karna – skarbowa za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej on –line
  • kasy fiskalne on-line a rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

7. Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

 • dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
 • elementy decyzji WIS
 • kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS
 • postępowanie w sprawie wydania WIS
 • zaskarżalność decyzji o WIS
 • opłaty dotyczące WIS

8. Zmiany dotyczące WDT i WNT, w tym nowe obowiązki związane z dokumentowaniem prawa do stawki 0% od 1 stycznia 2020

 • rozszerzenie od 1 stycznia 2020 obowiązków dokumentacyjnych warunkujących stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów – WDT
 • obowiązek gromadzenia dowodów „podania” numerów VAT UE przez kontrahentów unijnych – jakie sposoby „podania numeru” będą akceptowane przez organy podatkowe
 • nowe zasady potwierdzana dostarczenia towaru do odbiorcy w innym kraju UE – sposoby wynikające z polskiej ustawy o VAT vs. sposoby wynikające z nowego Rozporządzenia Radu UE (m.in. czy w 2020 zawsze muszę otrzymać oświadczenie odbiorcy do 10 następnego miesiąca, czy od 2020 można zrezygnować z CMR)
 • zmiana zasad ustalania sposobu opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 (m.in. kiedy przy transakcjach „łańcuchowych” stosować stawkę 0%, a kiedy stawkę krajową)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY