Podatek VAT 2020 - zmiany oraz aktualne problemy

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Podatek VAT 2020"

Wiedza:

 • prezentacja najnowszych zmian w zakresie podatku VAT
 • prezentacja projektów/koncepcji zmian w zakresie podatku VAT, których wejście w życie planowane jest w w 2020
 • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Umiejętności:

Pozyskane w trakcie szkolenia informacje pozwolą:

 • zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT

Adresaci szkolenia:

 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

I. Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019

1. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z dnia 15 marca 2019 (Dz.U. 2019 r., poz. 675) – w szczególności:

 • kasy fiskalne raportujące on-line
 • dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników
 • ulga na zakup kasy fiskalnej – ograniczenia
 • kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itp.

2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących – m.in.:

 • modyfikacja zasad ewidencjonowania zaliczek
 • obowiązek zapoznania osoby prowadzącej ewidencję o zasadach ewidencji oraz skutków ich nieprzestrzegania oraz odebrania stosownego oświadczenia od tej osoby
 • „sztywne” przypisanie stawek VAT do kodów literowych

III. Zmiany w podatku VAT na II połowę 2019 (1 wrzesień/ 1 listopad 2019) oraz 2020

1. ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1081) – m.in.:

 • modyfikacja rejestru podatników VAT
 • wymóg dokonywania płatności na rachunek bankowy ujawniony w rejestrze podatników VAT – skutki naruszenia ww. wymogu na gruncie:
  • podatku dochodowego
  • podatku VAT
  • odpowiedzialność solidarna

2. ustawa z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz. 1520)

 • „likwidacja” deklaracji VAT w dotychczasowym kształcie i formie
 • rozszerzenie zakresu danych ujmowanych w JPK-VAT (JPK-VDEK)
 • okres przejściowy dla JPK-VDEK
 • kary za błędy w JPK-VAT
 • modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych
 • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia”
 • rozszerzenie wyłączeń spod zwolnienia podmiotowego od podatku VAT
 • zmiany dot. importu towarów
 • wystawianie faktur do paragonów
 • indywidualny rachunek podatkowy

3. ustawa nowelizująca z dnia 9 sierpnia 2019 (ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP).
Stawki VAT

 • Matryca stawek VAT
 • Kody CN i PKWiU 2015
 • Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
 • zmiany katalogu towarów/usług podlegających obniżonym stawkom podatku VAT

Obowiązkowy „split payment”

 • likwidacja „odwrotnego obciążenia” na rzecz obowiązkowego split payment
 • (nowy) załącznik nr 15 do ustawy o VAT - wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment;
 • modyfikacja zasad wystawiania faktur dotyczących transakcji podlegających obowiązkowemu split payment
 • negatywne skutki związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego „split payment” (VAT, PIT/CIT, KKS)
 • likwidacja kaucji gwarancyjnej
 • przepisy przejściowe
 • rozszerzenie możliwości wykorzystania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku VAT

IV. Zmiany dotyczące transakcji międzynarodowych

 • zmiany dotyczące WDT wynikające z rozporządzenia UE
  • wymogi formalne i dokumentacyjne dla stosowania 0% stawki VAT dla WDT stan prawny do 31 grudnia 2019 vs stan prawny od 1 stycznia 2020
  • instytucja call of stock (WDT, WNT)
 • transakcje łańcuchowe
  • przyporządkowanie transportu przy transakcjach łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych – nowe zasady od 1 stycznia 2020
  • przyporządkowanie transportu przy transakcjach łańcuchowych eksportowych

V. Wybrane orzecznictwo dot. podatku VAT

 • odliczanie podatku naliczonego a usługi gastronomiczne i noclegowe – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 w sprawie Grupa Lotos S.A. (sygn. C-225/18)
 • nabycie paliwa poprzez karty paliwowe (flotowe) – wyrok TSUE z dnia 15 maja 2019 w sprawie Vega International Car Transport and Logistic (sygn. C-235/18)
 •  moment wykonania usługi a protokół odbioru – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 w sprawie Budimex S.A. (sygn. 225/18)
 • usługa najmu lokali mieszkalnych na rzecz pracodawców
 • kary umowne a podatek VAT
 • nieodpłatne przekazanie towarów a ich konsumpcyjny charakter
 • odliczanie podatku naliczonego a społeczna odpowiedzialność biznesu
 • imprezy firmowe a kompleksowość świadczenia (usługi) oraz kwestia alkoholu

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY