Urlopy i nieobecności w pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem

Program szkolenia

1. Urlop wypoczynkowy pracownika z uwzględnieniem zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

 • ustalanie prawa i wymiaru urlopu wypoczynkowego, „okresy zaliczalne”
 • urlop proporcjonalny
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego a urlop wypoczynkowy
 • urlop uzupełniający

2. Prawo i zasady udzielania pierwszego urlopu

3. Udzielanie urlopów wypoczynkowych

 • plan urlopów
 • zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, z uwzględnieniem obowiązujących pracowników systemów i rozkładów czasu pracy
 • urlop udzielany w częściach
 • zmiana terminu, przesunięcie i odwołanie z urlopu wypoczynkowego
 • okresy obowiązkowego wykorzystania urlopu wypoczynkowego
 • przestój a urlop

4. Urlop „na żądanie”

5. Urlop bezpłatny

 • tryb udzielenia urlopu bezpłatnego
 • urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy
 • urlop bezpłatny a staż pracy

6. Rodzaje zwolnień od pracy, w tym tzw. „urlopy okolicznościowe”

8. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

 • pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień
 • wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień
 • umowa lojalnościowa
 • problem dorozumianego przyznania uprawnień

9. Urlop macierzyński i rodzicielski

 • prawo i wymiar do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich
 • zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części
 • odroczenie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
 • zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

10. Urlop wychowawczy

 • wymiar i okres wykorzystania urlopu wychowawczego
 • zasady udzielania urlopu wychowawczego
 • urlop wychowawczy a wymiar urlopu wypoczynkowego

11. Urlop ojcowski

 • wymiar i termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego
 • podział urlopu ojcowskiego na części
 • zasady wnioskowania o urlop ojcowski

12. Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

13. Zwolnienie od pracy z tytułu „opieki nad dzieckiem”

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY