Umowy w obrocie gospodarczym

Program szkolenia

1. Sposoby negocjacji i zawierania umów
2. Reprezentacja stron umowy i konsekwencje zawarcia umowy przez osobę nieuprawnioną
3. Elementy obligatoryjne umowy
4. Forma umowy
5. Elementy fakultatywne umowy przesądzające o właściwym zabezpieczeniu roszczeń strony umowy
6. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
7. Odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
8. Przedsądowe i sądowe dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej umowy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY