Podatek VAT dla zaawansowanych

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Szczecin
Termin: 2019-11-21 — 2019-11-22 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 890 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

Dzień I. Podatek VAT w obrocie krajowym w świetle przepisów, orzecznictwa oraz praktyki

1. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • moment dostawy towarów (w tym m.in.: sprzedaż wysyłkowa; dostawy towarów, dla których przewidziano okresy rozliczeniowe)
 • moment wykonania usługi (w tym m.in.: wykonanie usługi a protokół zdawczoodbiorczy; usługi świadczone przez określony czas – np. licencje)
 • czynności, dla których przewidziano szczególne momentu powstania obowiązku podatkowego
 • odsprzedaż (refakturowanie) usługi (ujęcie praktyczne)
 • czynności podlegające mechanizmowi „odwrotnego obciążenia”
 • przedpłaty a obowiązek podatkowy
 • kaucje a podatek VAT
 • bony a podatek VAT
 • kary umowne/odszkodowania a podatek VAT

2. Podstawa opodatkowania – zasady ustalania, w tym:

 • skonto, bonifikaty, rabaty
 • aport do spółki prawa handlowego
 • umowy barterowe
 • nieodpłatne przekazania towarów/usług
 • sprzedaż towarów/usług po symbolicznej cenie
 • sprzedaż wysyłkowa
 • podstawa opodatkowania przy najmie/dzierżawie w kontekście refakturowania mediów (wyrok TSUE z dnia 15 kwietnia 2015 r.)
 • rozliczanie faktur korygujących „in minus” oraz „in plus” przez sprzedawcę

3. Podatek naliczony

 • przesłanki warunkujące powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 • termin odliczenia podatku naliczonego (w tym zasada: „jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych”;
 • duplikat faktury a podatek naliczony;
 • rozliczanie faktur korygujących „in minus” oraz „in plus” przez nabywcę;
 • wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w kontekście aktualnych kierunków kontroli organów podatkowych oraz organów celno-skarbowych;
 • podatek VAT a proporcja (art. 90-91 ustawy o VAT);
 • „Preproporcja” (art. 86 ust. 2a ustawy o VAT).

4. Samochody a podatek VAT

 • zakres pojazdów objętych regulacją art. 86a ustawy o VAT;
 • pojęcie „wydatków związanych z pojazdami samochodowymi”;
 • samochody wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, w tym:
  • - samochody spełniające określone wymagania techniczne;
  • - samochody przeznaczone do wynajmu/odsprzedaży;
 • samochody wykorzystywane do celów „mieszanych”, w tym m.in.:
  • - ewidencja przebiegu pojazdu (sposób prowadzenia, wady, pomyłki, braki informacji itd.);
  • - VAT-26 a jego aktualizacja;
 • nieodpłatne bądź odpłatne udostępnienie samochodu firmowego do celów prywatnych pracownika;
 • sprzedaż samochodu firmowego a stawka podatku VAT;
 • odliczanie podatku naliczonego przy zakupie paliwa z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, w tym wyroku TSUE z dnia z 15 maja 2019 r. (sygn. C-235/18, w sprawie Vega International) dotyczącego kart paliwowych

Dzień II. Podatek VAT w obrocie zagranicznym w świetle przepisów, orzecznictwa oraz praktyki

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 • przesłanki podmiotowe dla uznania transakcji za WDT
 • przesłanki przedmiotowe dla uznania transakcji za WDT
 • fizyczne przemieszczenie towarów jako warunek WDT w świetle orzecznictwa sądowego
 • tzw. przemieszczenie magazynowe (wewnętrzne) a WDT
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • podstawa opodatkowania
 • fakturowanie WDT i elementy obowiązkowe faktury
 • stosowania 0% stawki VAT względem WDT
 • przedpłaty a WDT
 • wykazywanie WDT w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE
 • korekta rozliczeń WDT
 • nieodpłatne przekazania towarów (w tym: próbki, gratisy) a WDT

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 • przesłanki podmiotowe dla uznania transakcji za WNT
 • przesłanki przedmiotowe dla uznania transakcji za WNT
 • miejsce dokonania WNT (kraj zakończenia transportu vs kraj numeru VAT UE)
 • tzw. przemieszczenie magazynowe (wewnętrzne) a WNT
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • podstawa opodatkowania
 • dokumentowanie WNT
 • stawka VAT właściwa dla WNT
 • przedpłaty a WNT
 • wykazywanie WNT w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE
 • korekta rozliczeń WNT
 • nieodpłatne przekazania towarów (w tym: próbki, gratisy) a WNT

3. Transakcje łańcuchowe (szeregowe) w obrocie międzynarodowym

 • pojęcie transakcji łańcuchowych (art. 7 ust. 8 ustawy o VAT)
 •  miejsce dokonania dostawy towarów
 • „dostawa ruchoma”, „dostawa nieruchoma” a przyporządkowanie transportu do dostawy towarów
 • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (procedura uproszczona – art. 135 i nast. ustawy o VAT)
 • ryzyka i zagrożenia związane z wykorzystywaniem transakcji „łańcuchowych” w tzw. obrocie karuzelowym VAT

4. Import i eksport towarów

 • import towarów – klasyczny sposób rozliczania
 • import towarów – rozliczanie w ramach deklaracji VAT (art. 33a ustawy o VAT)
 • moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów
 • podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • moment odliczenia podatku naliczonego przy imporcie towarów
 • eksport towarów – istota transakcji
 • przemieszczenie towarów poza granice UE a eksport towarów
 • moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów
 • podstawa opodatkowania w eksporcie towarów
 • stawka 0% a eksport towarów (w tym przedpłaty na poczet eksportu)
 • dokumentowanie eksportu towarów i wykazywanie w deklaracji VAT

5. Usługi w obrocie międzynarodowym

 • miejsce świadczenia usług a status nabywcy (podatnik vs konsument)
 • pojęcie „siedziby działalności gospodarczej”
 • pojęcie „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”
 • zasady ustalania miejsca świadczenia usług – zasady ogólne
 • zasady ustalania miejsca świadczenia usług – wyjątki (m.in. usługi transportowe, usługi związane z nieruchomościami itp.)
 • Usługi w obrocie międzynarodowym a deklaracja VAT oraz informacja podsumowująca VAT-UE

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy
Radca Prawny

Członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
Członek komisji do spraw karno-skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest też absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła jako pracownik organów administracji skarbowej oraz największych kancelarii prawnych i firm audytorsko – księgowych, obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada również doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 890 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY