Świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników na gruncie przepisów CIT i PIT oraz ZUS

O szkoleniu

W dniu 8 lipca 2014 Trybunał Konstytucyjny wydał niezwykle ważny wyrok w sprawie tzw. świadczeń nieodpłatnych. W jego ślady poszły sądy administracyjne i organy podatkowe wydając szereg korzystnych dla podatników wyroków i interpretacji (np. dotyczących braku przychodu z tytułu ubezpieczenia OC członków zarządu, udziału w imprezie integracyjnej czy nielimitowanego udostępniania pracownikom pożywienia a także w sprawie wydatków zwracanych przedstawicielom handlowym, którzy nie znajdują się w podróży służbowej). Ponadto od 1 stycznia 2015 roku obowiązują budzące spore wątpliwości przepisy dotyczące udostępniania pracownikom samochodów do celów prywatnych. Te i inne zagadnienia dotyczące wszystkich kategorii pozapłacowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników będą przedmiotem niniejszego szkolenia. Każdy przypadek zostanie omówiony odrębnie z uwzględnieniem skutków wypłaty bądź przekazania tych świadczeń na gruncie ustawy CIT (kwestia zaliczenia wydatku do KUP), PIT (ewentualny przychód po stronie pracownika) oraz przepisów ZUS. Istotna część szkolenia zostanie poświęcona wewnętrznym regulaminom firmowym, które mogą ułatwić pracę działom księgowości i kadr.

Program szkolenia

1. Nowe uregulowania w ustawie o PIT dotyczące świadczeń związanych ze żłobkami i przedszkolami
2. Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie przez sądy i organy podatkowe
3. Trudne do spełnienia warunki konieczne dla powstania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń
4. Wpływ zmian oskładkowania umów zlecenia na konstrukcję i treść tych umów
5. Szeroki katalog świadczeń pozapłacowych dla pracowników – ogólne skutki na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych oraz przepisów ZUS
6. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników; wątpliwości, zagadnienia praktyczne, kwestie rozliczania paliwa, zapadłe rozstrzygnięcia
7. Istota wewnętrznych uregulowań dotyczących wynagradzania pracowników, przyznawania im dodatkowych świadczeń oraz rozliczania podróży służbowych – jak stworzyć wewnętrzny regulamin skierowany do pracowników i wspomagający pracę działu księgowości i kadr
8. Wydatki pracodawcy w kosztach uzyskania przychodów – płynna granica pomiędzy kwalifikacją KUP i NKUP
9. Nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia na rzecz pracowników – kwestia przychodu po stronie pracowników oraz składek ZUS, moment rozpoznania przychodu po stronie pracowników
10. Świadczenia pozapłacowe wolne od opodatkowania podatkiem PIT
11. Napoje, artykuły spożywcze (herbata, kawa, napoje, ciastka) zużywane podczas imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań, targów i eventów – praktyczne studium przypadków
12. Świadczenia BHP na rzecz pracowników – szeroki katalog
13. Posiłki profilaktyczne obligatoryjne i fakultatywne, wpływ posiłków profilaktycznych na zmniejszenie diety w podróży służbowej
14. Bony obiadowe, catering dla pracowników
15. Karnety na basen, siłownię, do kina, teatru, bony Sodexo, karty Multisport
16. Pakiety medyczne i ubezpieczeniowe dla pracowników – najnowsze orzecznictwo
17. Ubezpieczenie OC dla członków zarządu
18. Sprzęt sportowy dla pracowników, dla drużyny zakładowej, wynajęcie sali gimnastycznej
19. Odzież pracownicza, strój służbowy – studium przypadków
20. Podnoszenie kwalifikacji pracowników za zgodą pracodawcy – ważne uregulowania w Prawie Pracy
21. Szkolenia językowe, kursy, studia, studia podyplomowe, doskonalenie zawodowe oraz związane z tym świadczenia w postaci sfinansowania podręczników i noclegów
22. Zorganizowany dowóz pracowników do pracy
23. Pożyczki udzielane pracownikom oraz zapomogi
24. Upusty udzielane na zakup produktów bądź usług firmowych
25. Zakwaterowanie pracowników, wynajęcie mieszkań pracowniczych
26. Telefony i komputery służbowe przekazane pracownikom
27. Wydatki pracownicze określone w Układzie Zbiorowym Pracy
28. Świadczenia pracownicze sfinansowane z ZFŚS

 • szeroki katalog świadczeń z ZFŚS
 • kryterium socjalne i jego znaczenie – ważne wyroki sądów
 • uchybienie celowi ZFŚS – skutki podatkowe

29. Nagrody rzeczowe dla pracowników, nagrody za poprzedni rok, nagrody kwartalne, wewnętrzne konkursy firmowe dla pracowników.
30. Świadczenia z tytułu podróży służbowych pracowników i używanie przez pracowników samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych np.:

 • kwestie przychodu/ZUS oraz kwalifikacji kosztowej przedmiotowych wydatków
 • świadczenia dla handlowców, którzy nie znajdują się w podróży służbowej
 • zmniejszenie diety w przypadku zapewnienia posiłków w podróży krajowej (praktyczne studium przypadków), „dieta podwójna” i jej negatywne skutki na gruncie przepisów CIT i PIT
 • ubezpieczenie, polisy oraz wizy dla pracowników
 • szczepionki dla pracowników wyjeżdżających za granicę
 • kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje wydatków itp.)
 • zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • ryczałty w jazdach miejscowych
 • zmiany w przepisach o podróżach służbowych obowiązujące od marca 2013 r. mające wpływ na świadczenia wypłacane pracownikom
 • zwrot z tytułu wydatków na napiwki podczas podróży służbowych
 • zwrot wydatków na świadczenia medyczne nabyte za granicą.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY