Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w aspekcie bilansowym i podatkowym

Program szkolenia

I. Środki trwałe
1. Definicja środka trwałego oraz podobieństwa i różnice między pojęciami środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
2. Ustalenie  wartości początkowej oraz przyjęcie środka trwałego do eksploatacji
3. Inne formy przyjęcia środka trwałego
4. Inwestycje w obcych środkach trwałych
5. Likwidacja środków trwałych
6. Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych
7. Obrót środkami trwałymi w rozumieniu Ustawy o VAT
8. Ewidencja środków trwałych

II. Wartości niematerialne i prawne
1. Definicja wartości niematerialnych i prawnych
2. Szczególne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych
3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
4. Wycena wartości niematerialnych i prawnych na dzień nabycia i na dzień bilansowy

III. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1. Ogólne pojęcie amortyzacji i umorzenia
2. Amortyzacja bilansowa oraz podatkowa jako koszt uzyskania przychodów
3. Metody naliczania i ustalania amortyzacji
4. Dopuszczalność poszczególnych metod amortyzacji a przepisy podatkowe
5. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
6. Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
7. Trwała utrata wartości oraz przywrócenie uprzednio utraconej wartości

IV.  Inwentaryzacja majątku trwałego
1. Pojęcie i sposoby oraz terminy przeprowadzania inwentaryzacji
2. Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych
3.Organizacja procesu inwentaryzacji
4. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY