Środki trwałe i ich inwentaryzacja w branży górniczej

Program szkolenia

1. Współpraca służb księgowych ze służbami technicznymi kopalni – gwarancją prawidłowej kwalifikacji wydatków na środki trwałe

2. Środki trwałe wg Ustawy o Rachunkowości

 • Zasady ujmowania środków trwałych, w tym omówienie znaczenia polityki rachunkowości
 • Definicja środków trwałych (warunki rozpoznania jako środki trwałe)
 • Wycena początkowa, tzw. rozszerzona cena nabycia
 • Inwestycje w obcych środkach trwałych w tym możliwe ujęcia instalacji górniczych zamontowanych w chodnikach, wyrobiskach węglowych
 • Remonty, modernizacje, ulepszenia – prawidłowa kwalifikacja na bazie informacji służb technicznych
 • Amortyzacja oraz trwała utrata wartości

3. Rzeczowe aktywa trwałe w przepisach międzynarodowych (porównanie do regulacji rodzimych)

 • Początkowe ujęcie składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień nabycia lub wytworzenia
 • Zasady wyceny na dzień bilansowy
 • Przeszacowanie aktywów trwałych
 • Amortyzacja – cel, okres i metody, aktualizacja długości okresu użytkowania
 • Wartość końcowa (rezydualna)
 • Kwalifikacja kosztów doprowadzenia wyrobisk do stanu pierwotnego, koszty rekultywacji terenu
 • Komponentyzacja środków trwałych, tzw. "Rachunkowości komponentów" studium przypadków na podstawie informacji uczestników szkolenia

4. Leasing

 • Rodzaje umów leasingowych, kryteria kwalifikacji umowy do leasingu finansowego wg Ustawy o Rachunkowości, KSR 5 i MSR 17 - porównanie różnic
 • Przykład praktyczny rozliczenia leasingu finansowego (określenie wartości początkowej, amortyzacji, podziału raty leasingowej, odroczonego opodatkowania)
 • Leasing operacyjny

5. Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce

 • Jakie znaczenie ma fachowa wiedza służb technicznych dla potrzeb przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych?
 • Podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji w tym odpowiedzialność za proces inwentaryzacji, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
 • Przedmiot, rodzaje i formy inwentaryzacji
  • inwentaryzacja roczna
  • inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
  • inwentaryzacja kontrolna, doraźna
  • inwentaryzacja ciągła
  • inwentaryzacja uproszczona itd.
 • Określenie celu i istoty inwentaryzacji w tym w zakresie potwierdzenia użyteczności poszczególnych środków trwałych w celu dokonania stosownych odpisów aktualizujących ich wartość księgową
 • Opracowanie rocznych/okresowych planów inwentaryzacji
 • Praktyczne przygotowanie personelu oraz środków trwałych do inwentaryzacji
 • Etapy inwentaryzacji – jak przygotować się do inwentaryzacji środków trwałych, jak inwentaryzować środki trwałe trudno dostępne?, jaką techniką (ręcznie czy za pomocą programów komputerowych) dokonać spisu z natury?
 • Dokumentacja inwentaryzacji – jak powinna wyglądać w praktyce począwszy od zarządzenia dotyczącego inwentaryzacji, poprzez dokumentację wykorzystywaną w trakcie inwentaryzacji, protokołów komisji, do momentu rozliczenia wyników inwentaryzacji w księgach
 • Najczęstsze błędy inwentaryzacyjne i ich konsekwencje przykładowo brak stosowania zasady terminowości i częstotliwości, podwójnej kontroli, kompletności i kompleksowości, uczestnictwa w spisie osoby materialnie odpowiedzialnej itp.
 • Najczęstsze błędy księgowe dotyczące rozliczenia wyników inwentaryzacji

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY