Kluczowe zmiany dotyczące środków trwałych dla służb technicznych

Program szkolenia

1. Nowa wersja KŚT – obowiązująca od 2018 r.

 • Pojęcie środków trwałych,
 • Podział i zasady klasyfikowania
 • Charakterystyka zmian uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tj.  powiązania odnoszące się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Szczególne przypadki zmian wprowadzonych do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) w stosunku do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r.
 • Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • Charakterystyka zmian dotyczących nowego sposobu klasyfikacji oraz nazewnictwa grup, podgrup oraz rodzajów, w tym: grupy 0, grupy 4 oraz grupy 6.
 • Objaśnienia szczegółowe, klucz powiązań KŚT 2010 – KŚT 2016 i powiązań KŚT 2016 – KŚT 2010
 • Zakres stosowania zmian od 1.01.2017 r. dla CIT, rachunkowości, statystyki GUS

2. Zmiany wynikające z regulacji prawa podatkowego, w tym jednorazowa amortyzacji środków trwałych, niskocenne składniki w roku 2018 – krótka informacja

3. Krajowy standard Rachunkowości KSR 11 – środki trwałe

 • Cel, zakres
 • Podstawowe definicje (ujęcie, dzień przyjęcia, nakłady, rozchód itp.)
 • Środek trwały a środek trwały w budowie
 • Warunki i kryteria uznania za środek trwały (okres użyteczności, kompletność, przeznaczenie, istotność), wyznaczanie części składowych, dodatkowych, peryferyjnych
 • Tworzenie obiektów inwentarzowych (zasady, kryteria)
 • Przydatnośćc, zdatność do użytkowania
 • Ustalenie wartości początkowej w tym: ceny nabycia, kosztu wytworzenia, koszty finansowania zewnętrznego
 • Wartość użytkowa
 • Późniejsze nakłady, w tym: ulepszenia (rodzaj i zwiększenie wartości użytkowej), remonty (rodzaje), konserwacje, awarie itp.
 • Amortyzacja (metody, stawki, zagadnienia szczególne, weryfikacja)
 • Przekwalifikowanie
 • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie)
 • Zagadnienia techniczne: dokumentacja obrotu, inwentaryzacja
 • Rola służb technicznych

4. Zagadnienie utraty wartości środków trwałych-Krajowy standard Rachunkowości KSR 4

 • Cel, zakres
 • Kluczowe definicje: wartość godziwa, użykowa, odzyskiwalna  itp.
 • Przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne utraty wartości – rola służb technicznych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY