Rzeczowe aktywa trwałe, amortyzacja i leasing - ujęcie bilansowe i podatkowe

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prezentacji składników majątkowych stanowiących środki trwałe jako pozycji bilansowych i podatkowych.

Podczas szkolenia zostaną omówione różnice w ujęciach bilansowym oraz podatkowym rzeczowych aktywów trwałych a także różnice pomiędzy rodzimymi i międzynarodowymi przepisami prawa bilansowego w tym zakresie.

Szkolenie przeznaczone jest dla służb księgowych, jak również innych osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.

Program szkolenia

Dzień I. Ujęcie bilansowe rzeczowych aktywów trwałych.

 1. Środki trwałe wg Ustawy o Rachunkowości
  • Zasady ujmowania środków trwałych, w tym omówienie znaczenia polityki rachunkowości
  • Definicja środków trwałych (warunki rozpoznania jako środki trwałe)
  • Wycena początkowa, tzw. rozszerzona cena nabycia
  • Wycena w wartościach godziwych (np. przy transakcjach zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz połączeniach rozliczanych metodą nabycia)
  • Amortyzacja oraz trwała utrata wartości
 2. Rzeczowe aktywa trwałe w przepisach międzynarodowych (porównanie do regulacji rodzimych)
  • Początkowe ujęcie składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień nabycia lub wytworzenia
  • Zasady wyceny na dzień bilansowy
  • Przeszacowanie aktywów trwałych
  • Amortyzacja – cel, okres i metody, aktualizacja długości okresu użytkowania
  • Wartość końcowa (rezydualna)
  • Komponentyzacja środków trwałych, tzw. "Rachunkowości komponentów"
 3. Środki trwałe a nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym i przepisach międzynarodowych
 4. Leasing
  • Rodzaje umów leasingowych, kryteria kwalifikacji umowy do leasingu finansowego wg Ustawy o Rachunkowości, KSR 5 i MSR 17 - porównanie różnic
  • Przykład praktyczny rozliczenia leasingu finansowego (określenie wartości początkowej, amortyzacji, podziału raty leasingowej, odroczonego opodatkowania)
  • Leasing operacyjny

Dzień II. Ujęcie podatkowe rzeczowych aktywów trwałych

 1. Amortyzacja
  • Które środki trwałe podlegają amortyzacji podatkowej?
  • Odpis amortyzacyjny jako koszt uzyskania przychodu
  • Wartość początkowa środków trwałych
   • cena nabycia
   • koszt wytworzenia
   • wartość rynkowa
   • wartość ustalona przez podatnika
  • Szczególne przypadki ustalenia wartości początkowej (m.in. przekształcenia, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części itp.)
  • Ulepszenie środków trwałych
  • Metody oraz stawki amortyzacyjne
   • metoda liniowa
   • metoda degresywna
   • stawki indywidualne
   • amortyzacja jednorazowa
  • Nabycie środków trwałych a VAT
 2. Leasing
  • Leasing podatkowy – kiedy umowa leasingu podlega szczególnym regulacjom podatkowym?
  • Istotne pojęcia leasingu podatkowego
  • Leasing operacyjny
  • Leasing finansowy
  • Leasing gruntów
  • Transakcje na środkach trwałych po upływie podstawowego okresu umowy leasingu – kwalifikacja podatkowa
  • Leasing a VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY