Rzeczowe aktywa trwałe, amortyzacja i leasing

Program szkolenia

Ujęcie bilansowe rzeczowych aktywów trwałych

1. Współpraca służb księgowych ze służbami technicznymi kopalni – gwarancją prawidłowej kwalifikacji wydatków na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

2. Wskazanie obszarów wspólnej współpracy, ustalenie obszarów krytycznych

3. Zagadnienia organizacyjno – dokumentacyjne w zakresie środków trwałych – szczególnie zagadnienia na styku pracy służb księgowych oraz technicznych

4. Zagadnienia dokumentacyjne – podstawowe wymaganae dokumenty oraz współpraca w zakresie ich tworzenia

5. Zagadnienia komunikacji

6. Inwentaryzacja środków trwałych – w aspekcie zadań służb księgowych oraz technicznych

7. Typowe błędy w zakresie inwentaryzacji

8. Środki trwałe wg Ustawy o Rachunkowości  – podstawowe zagadnienia ważne dla obu służb

 • Zasady ujmowania środków trwałych, w tym omówienie znaczenia polityki rachunkowości
 • Definicja środków trwałych (warunki rozpoznania jako środki trwałe)
 • Wycena początkowa, tzw. rozszerzona cena nabycia
 • Inwestycje w obcych środkach trwałych w tym możliwe ujęcia instalacji górniczych zamontowanych w chodnikach, wyrobiskach węglowych
 • Remonty, modernizacje, ulepszenia – prawidłowa kwalifikacja na bazie informacji służb technicznych
 • Amortyzacja oraz trwała utrata wartości
 • Inwentaryzacja środków trwałych oparta na fachowej wiedzy służb technicznych

9. Rzeczowe aktywa trwałe w przepisach międzynarodowych (porównanie do regulacji rodzimych)

 • Początkowe ujęcie składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień nabycia lub wytworzenia
 • Zasady wyceny na dzień bilansowy
 • Przeszacowanie aktywów trwałych
 • Amortyzacja – cel, okres i metody, aktualizacja długości okresu użytkowania
 • Wartość końcowa (rezydualna)
 • Kwalifikacja kosztów doprowadzenia wyrobisk do stanu pierwotnego, koszty rekultywacji terenu
 • Komponentyzacja środków trwałych, tzw. "Rachunkowości komponentów" studium przypadków na podstawie informacji uczestników szkolenia

10. Środki trwałe a nieruchomości inwestycyjne w polskim prawie bilansowym i przepisach międzynarodowych

11. Wartości niematerialne i prawne – zagadnienia ogólne / porównanie regulacji rodzimych i międzynarodowych

12. Leasing

 • Rodzaje umów leasingowych, kryteria kwalifikacji umowy do leasingu finansowego wg Ustawy o Rachunkowości, KSR 5 i MSR 17 - porównanie różnic
 • Przykład praktyczny rozliczenia leasingu finansowego (określenie wartości początkowej, amortyzacji, podziału raty leasingowej, odroczonego opodatkowania)
 • Leasing operacyjny

Ujęcie podatkowe rzeczowych aktywów trwałych

1. Amortyzacja

 • Które środki trwałe podlegają amortyzacji podatkowej?
 • Odpis amortyzacyjny jako koszt uzyskania przychodu
 • Wartość początkowa środków trwałych
  • cena nabycia
  • koszt wytworzenia
  • wartość rynkowa
  • wartość ustalona przez podatnika
 • Szczególne przypadki ustalenia wartości początkowej (m.in. przekształcenia, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części itp.)
 • Ulepszenie środków trwałych
 • Metody oraz stawki amortyzacyjne
  • metoda liniowa
  • metoda degresywna
  • stawki indywidualne
  • amortyzacja jednorazowa
 • Nabycie środków trwałych a VAT

2. Leasing

 • Leasing podatkowy – kiedy umowa leasingu podlega szczególnym regulacjom podatkowym?
 • Istotne pojęcia leasingu podatkowego
 • Leasing operacyjny
 • Leasing finansowy
 • Leasing gruntów
 • Transakcje na środkach trwałych po upływie podstawowego okresu umowy leasingu – kwalifikacja podatkowa
 • Leasing a VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY