Rekrutacja a rotacja pracowników

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • menedżerowie średniego i wyższego szczebla, rozpoczynających karierę
 • specjaliści ds. rekrutacji
 • specjaliści ds. personalnych

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • nabycie wiedzy w zakresie przygotowania i wdrożenia procedury doboru pracowników (rekrutacja, selekcja, adaptacja)
 • pozyskanie wiedzy w zakresie posługiwania się różnymi metodami i narzędziami selekcyjnymi
 • zdobycie umiejętność efektywnego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • poznanie podstaw marketingu personalnego oraz oceny efektywności procesu doboru personelu
 • przyswojenie sobie wiedzy odnośnie skutecznego badania postaw, potrzeb pracowników
 • zdobycie skutecznego narzędzia przeciwdziałania rotacji pracowników

Program szkolenia

I. Rekrutacja i selekcja

 1. Planowanie zasobów ludzkich
 2. Rekrutacja pracowników
  • użyteczności procesu rekrutacji w obszarach aktywności kierowniczej
  • analiza pracy i opisy stanowisk
  • tworzenie profilu kandydata
  • źródła rekrutacji
 3. Selekcja kandydatów
  • preselekcja aplikacji
  • wstępny wywiad
  • wywiad merytoryczny
  • ocena dopasowania kandydata do kultury organizacyjnej i stanowiska pracy
  • referencje
  • rozmowa uszczegóławiająca warunki zatrudnienia
 4. Adaptacja pracownika
  • wprowadzenie pracownika do organizacji
  • procedura
  • odpowiedzialność za proces
  • zadania pracownika w tym okresie
  • ocena efektywności adaptacji
 5. Wizerunek pracodawcy na rynku pracy

II. Badanie satysfakcji pracowniczej i przeciwdziałanie rotacji

 1. Diagnoza postaw wobec organizacji
 2. Wizerunek przedsiębiorstwa lub działu z punktu widzenia pracowników
 3. Zapobieganie wzrostowi rotacji
 4. Diagnoza potrzeb i oczekiwań personelu
 5. Planowanie rozwoju motywacji i zaangażowania pracowników
 6. Otwarcie dyskusji i planowanie poprawy wizerunku organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy

czas trwania szkolenia - 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY