Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - regulacje, obowiązki sprawozdawcze, wzory dokumentów

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - regulacje, obowiązki sprawozdawcze, wzory dokumentów

O szkoleniu

W dniu 22.10.2009 r. weszły w życie zasadnicze zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu - zwanej po zmianach ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na kilkadziesiąt podmiotów nałożono szereg dotychczas niespotykanych obowiązków sprawozdawczych, w tym w stosunku do zawodów zaufania publicznego. Nowe obowiązki muszą wypełniać nie tylko banki, instytucje finansowe i notariusze, ale również biura rachunkowe oraz przedsiębiorcy. Obowiązki odnośnie przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmują czynności raportowania, notyfikacji i weryfikacji klientów i kontrahentów. Za naruszenie przepisów ustawy grożą wysokie sankcje, nie tylko finansowe.

Podmioty, dla których przeznaczone jest szkolenie:

Poniżej wskazujemy niektóre podmioty, dla których przeznaczone jest szkolenie:

 • biura rachunkowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • notariusze,
 • wykonujący zawód: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, adwokaci,
 • notariusze w zakresie niektórych czynności,
 • radcowie prawni wykonujący zawód poza stosunkiem pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • podmioty prowadzące działalność kantorową,
 • przedsiębiorcy prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, fundacji, stowarzyszeń posiadających osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia uzyska zarówno najważniejsze informacje związane z obowiązkami sprawozdawczymi, zasadami przekazywania informacji, ale również otrzymają przykładowe instrukcje oraz dokumentację wymaganą przez ustawę.

Program szkolenia

 1. Podmioty zobowiązanie do stosowania ustawy. Inne podmioty
  • pojęcie instytucji obowiązanej
  • pojęcie beneficjenta rzeczywistego
  • problematyka wykonywania wielu zawodów jednocześnie lub posiadania wielu uprawnień
 2. Najważniejsze pojęcia ustawowe
  • transakcja gospodarcza
  • wartości majątkowe
  • blokada rachunku
  • pranie pieniędzy
  • wstrzymanie transakcji
  • finansowanie terroryzmu
  • inne pojęcia
 3. Organy właściwe w zakresie prania pieniędzy. Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 4. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
  • przekazywanie informacji o transakcjach
  • przekazywanie niezbędnych dokumentów
  • zgłaszanie informacji o rozpoczęciu działalności
 5. Tworzenie regulacji wewnętrznych i szkolenie pracowników
 6. Czynności techniczne związane z wstrzymywaniem transakcji
 7. Czynności względem stałych klientów i nowych klientów
  • weryfikacja dotychczasowych umów
  • obowiązek wypowiedzenia umowy
  • notyfikacja i raportowanie
  • badanie zachowania klienta i transakcji (nietypowe zachowania klientów, nietypowość transakcji)
  • weryfikacja danych osobowych klienta
  • oświadczenia odbierane od klienta
  • czynniki geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe zwiększające ryzyko
 8. Zachowanie w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
 9. Kary pieniężne i sankcje karne za naruszenie zachowań przewidzianych w ustawie
 10. Kontrola instytucji obowiązanych - organy właściwe, terminy kontroli, właściwe procedury
 11. Przykłady transakcji podejrzanych
 12. Obowiązki podmiotów zobowiązanych w aspekcie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych
 13. Odwołanie do regulacji wspólnotowych w zakresie prania brudnych pieniędzy w kontekście polskiej ustawy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY