Przeciwdziałanie mobbingowi i jego skutkom prawnym

Program szkolenia

1. Pojęcie mobbingu - regulacje prawne

 • Definicja mobbingu w  kodeksie pracy
 • Mobbing w aspekcie regulacji i norm międzynarodowych (konwencji MOP, dyrektyw unijnych)
 • Różnice i podobieństwa: mobbing  oraz stalking w ujęciu prawnym

2. Mobbing jako zjawisko społeczne

 • Przyczyny, charakterystyka, czas trwania

3. Mobbing w ujęciu psychologicznym

 • Osobowość i metody postępowania sprawcy mobbingu
 • Ofiara mobbingu:  charakterystyka oraz symptomy mobbingu

4. Przyczyny mobbingu w środowisku pracy

 • Okoliczności wpływające na powstanie sytuacji mobbingowych w środowisku zawodowych, w tym wadliwa komunikacja w firmie
 • Nieumiejętne egzekwowanie obowiązków jako przejawy dyskryminacjinlub mobbingu
 • Pozostałe najczęściej stwierdzane przyczyny mobbingu
 • Fazy mobbingu

5. Mobbing wielopłaszczyznowy w środowisku pracy – typy praktyk

 • Mobbing stosowany przez pracodawcę
 • Mobbing  stosowany przez współpracowników
 • Mobbing  wobec przełożonego

6. Egzekwowanie obowiązków pracowniczych oraz granice kontroli nad pracownikami

 • Należyte wykonywanie powierzonych zadań i przestrzeganie obowiązków zgodnie z zakresem odpowiedzialności
 • Dbałość o dobro firmy
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej
 • Zasady tajemnicy korespondencji
 • Prawo do ochrony wizerunku
 • Formy oceny pracownika oraz stosowanie kar porządkowych
 • Egzekwowanie poleceń przekraczających zakres obowiązków pracowniczych

7. Profilaktyka przeciwdziałania mobbingowi w środowisku pracy

 • Klarowne zakresy kompetencji pracowników
 • Stosowanie reguł komunikacji bez przemocy
 • Ustalanie zasad etyki i jasnych reguł współpracy
 • Szkolenia w zakresie miękkich kompetencji, w tym technik radzenia sobie
 • Z emocjami oraz  odnoszenia się do faktów
 • Doskonalenie metod i narzędzi zzl
 • Budowanie umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie z mobbingiem - komunikacja bez przemocy, rozwiązywanie konfliktów

8. Procedury zapewniające właściwy przepływ informacji w firmie oraz przeciwdziałanie mobbingowi, w szczególności

 • Stosowanie przejrzystych systemów ocen pracowniczych
 • Tworzenie ścieżek kariery
 • Zapoznanie pracowników z przepisami  k.p. dot. równego traktowania w zatrudnieniu
 • Kodeks etyki zawodowej
 • Procedury antymobbingowe, w tym kodeks postępowania antymobbingowego

9. Granice między mobbingiem i dyskryminacją

 • Ustawowa definicja dyskryminacji w środowisku pracy
 • Dyskryminacja: bezpośrednia i pośrednia
 • Podżeganie i molestowanie jako szczególne formy dyskryminacji:
  • zachowania zmierzające do naruszenia godności, upokorzenia pracownika jako forma molestowania (w tym przykłady rozstrzygnięć sądowych)
  • aspekty molestowania seksualnego w środowisku pracy: - przejawy, definicje prawne i przykłady rozstrzygnięć w sprawach o molestowanie seksualne
 • Przekroczenie granic ochrony dóbr osobistych
 • Różnice między mobbingiem, dyskryminacją a sporadycznymi przypadkami szykanowaniem pracownika

10. Ustawowo dopuszczalne różnicowanie w zatrudnieniu

11. Sytuacje nie będące mobbingiem

12. Koszty mobbingu

 • Koszty mobbingu ponoszone przez pracownika
 • Koszty mobbingu po stronie pracodawcy

13. Zasady odpowiedzialności z tytułu mobbingu

 • Ciężar dowodu w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach o mobbing
 • Odpowiedzialność pracodawcy
 • Odpowiedzialnośc pracownika – sprawcy mobbingu. Regres pracodawcy

14. Spory oraz dochodzenie roszczeń z powodu mobbingu

 • Zadośćuczynienie w przypadku rozstroju zdrowia na skutek mobbingu
 • Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z powodu
  • mobbingu oraz dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:
  • ochrony dóbr osobistych
  • równych praw w zakresie wynagrodzenia z tytułu jednakowego
  • wypełniania takich samych obowiązków
  • równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz zakazu
  • stosowania pozostałych przesłanek dyskryminacyjnych, o których mowa w art. 11(3) kodeksu pracy
  • prawa do wypoczynku
  • prawa do bezpiecznych warunków pracy
  • zasady współuczestniczenia pracowników w zarządzaniu firmą i zasady reprezentacji interesów pracowniczych
  • nawiązania/ rozwiązania umowy o pracę
  • warunków pracy, w tym zasad wynagradzania, awansowania,  podnoszenia kwalifikacji zawodowych - rodzaju umowy o pracę
  • dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym, sankcje karne.
  • ugoda sądowa, ugoda pozasądowa oraz postępowanie mediacyjne
  • skuteczne metody i narzędzia zwalniające pracodawcę z wypłaty
  • odszkodowania oraz zadośćuczynienia na wypadek zarzutu mobbingu

15.  Ocena częstotliwości i  przejawów zjawiska w oparciu o dane statystyczne, w tym również oficjalne informacje na temat postępowań skargowych w ww. zakresie prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY