Prawo własności intelektualnej

O szkoleniu

Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia zdobędą podstawową wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym na temat tego, co może być przedmiotem ochrony oraz jakie są metody i koszty związane z jej uzyskiwaniem.
Uczestnicy dowiedzą się jak chronić swoje aktywa intelektualne, a także jak uchronić się przed długotrwałymi i kosztownymi procesami za naruszenie dóbr intelektualnych.

Program szkolenia

Blok I

1. Pojęcie własności intelektualnej.

 • Treść prawa własności: posiadanie, korzystanie, pobieranie pożytków, rozporządzanie.
 • Twory ludzkiego intelektu.
 • Kwestie sporne: informacja a własność intelektualna, prowadzenie badań naukowych a własność intelektualna.

2. Prawa własności intelektualnej.

 • Prawa autorskie, pojęcie utworu, twórczości.
 • Programy komputerowe, bazy danych.
 • Prawa przemysłowe: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, projekt racjonalizatorski.

Inne prawa własności intelektualnej związane z przedsiębiorstwem: tajemnica,  know-how, oznaczenie, dobra osobiste osób prawnych, domeny internetowe.

3. Prawne regulacje ochronne.

 • Świat: Paryż 1883, Berno 1886, Sztokholm 1967 - powołanie WIPO, Genewa 1996 - traktat WIPO o prawie autorskim.
 • Inne: porozumienie TRIPS - aspekt handlowy 1994, dyrektywy UE.
 • Patent europejski - wspólnotowy znak towarowy.

Polska regulacja prawa własności intelektualnej: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, o ochronie baz danych. Inne akty prawne.

4. Urząd Patentowy RP.

 • Organizacja.
 • Zadania: przyjmowanie i badanie zgłoszeń, orzekanie w powyższych sprawach, prowadzenie rejestrów, zbiorów opisów, inne - biuletyny, udział w organizacjach międzynarodowych. 

5. Urząd d/s Harmonizacji Rynku Wew.

 • (OHIM) z siedzibą w Alicante Hiszpania.
 • Zajmuje się: wspólnotowymi znakami towarowymi.
 • Zgłoszenie możliwe w kraju.
 • ZAIKS - organizacja zbiorowego zarządzania prawami twórców.

6. Rejestry Urzędu Patentowego RP oraz inne rejestry.

 • Zasady sprawdzania praw własności intelektualnej.
 • Sądownictwo w sprawach własności intelektualnej.
 • Nowy projekt ustawy.

Blok II

1. Prawa autorskie.

 • Cechy utworu: postać, indywidualny charakter, oryginalność, niepowtarzalność. Utwory wyłączone z ochrony: akty prawa i projekty, urzędowe pisma, znaki, symbole, informacje prasowe.
 • Dzieło zależne.
 • Relacje: twórca, producent, wydawca, pracodawca, uczelnia.
 • Rodzaje praw: osobiste, majątkowe.

2. Ochrona praw autorskich.

 • Zakres prawa.
 • Prawa pracodawcy – domniemania.
 • Ochrona programów.
 • Wyłączenia: kopia zapasowa, badanie i testowanie, zwielokrotnianie kodu.
 • Bazy danych. Kumulacja ochrony – utwór.

3. Patent i wynalazek - po co rejestrować?

 • Pojecie wyłączności: czasowej, terytorialnej.
 • Wytwory patentu.
 • Ochrona p. kopiowaniem – używacze.
 • Licencja.
 • Wymogi rejestracji: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowe stosowanie.
 • Wyłączenia: koncepcja, odkrycia i teorie naukowe, perpetuum mobile, naruszenie porządku i obyczajów, odmiany roślin zwierząt, sposoby leczenia.
 • Rejestracja.
 • Pierwszeństwo zgłoszenia.

4. Urząd Patentowy RP.

 • Wniosek patentowy.
 • Załączniki: podanie z opisem, zastrzeżenie patentowe.
 • Opłaty: wpis, opłata okresowa.
 • Ćwiczenie praktyczne – wniosek patentowy.

5. Wzór użytkowy, przykłady.

 • Warunki rejestracji: nowość, techniczna użyteczność, Świadectwo ochronne.
 • Wzór przemysłowy.
 • Warunki rejestracji: postać wytworu nowa o indywidualnym charakterze.
 • Klauzula napraw - części samochodowe.
 • Ochrona.

6. Znak towarowy – przykłady.

 • Po co i kiedy rejestrować?
 • Korzyści z posiadania i zarządzania znakami w przedsiębiorstwie.
 • Wymogi rejestracji: przedstawialność graficzna, zdolność odróżnienia towarów, jednolitość i samodzielność.

7. Procedura w Urzędzie Patentowym RP: zasada pierwszeństwa, ogłoszenie, badanie, stwierdzenie warunków, wpis do rejestru, sprzeciw.

 • Znak wspólnotowy, Wyczerpanie znaku w obrocie.
 • Przeszkody rejestracji: brak zdolności odróżniającej, inne.
 • Koszty rejestracji znaku krajowego i wspólnotowego.

Blok III

1. Informacje niejawne związane z przedsiębiorstwem.

 • Tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Innowacje – pojecie i rodzaje.
 • Ochrona informacji.
 • Ujawnienie woli ochrony.
 • Działania chroniące: organizacyjne, informacyjne, techniczne, fizyczne, informatyczne.

2. Pracownicy, a ochrona informacji niejawnych.

 • Kodeks pracy, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji inne akty prawne.

3. Oznaczenie i dobra osobiste osoby prawnej.

 • Firma, marka, brend, renoma, goodwill.
 • Domeny internetowe: cybersquatting, typosquatting, cyberwildcatting,
 • cyber-smearing.
 • Spory na gruncie domen internetowych.

4. Pozyskiwanie informacji w przedsiębiorstwie.

 • Licencja na własność przemysłową.
 • Rodzaje: pełna i ograniczona, wyłączna, niewyłączna, otwarta, dorozumiana, przymusowa.
 • Nabycie praw autorskich: umowa o przeniesienie, pola eksploatacji, forma pisemna, licencja.
 • Oprogramowanie: licencja wolna, copy left, non copy left.

6. Środki ochrony przed naruszeniem własności intelektualnej.

 • Korporacyjne: regulaminy, oświadczenia.
 • Umowne: klauzule poufności, zakaz konkurencji.
 • Ustawowe.

7. Karnoprawna ochrona własności intelektualnej.

 • Przypisywanie prawa twórcy.
 • Zgłoszenie cudzego prawa.
 • Podrabianie i wprowadzanie znaku towarowego: przedmiot ochrony, strona podmiotowa, postaci kwalifikowane.
 • Plagiat. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia.
 • Nabywanie nielegalnych kopii. Inne. 

8. Cywilnoprawna ochrona własności intelektualnej.

 • Roszczenia cywilnoprawne: o zaniechanie naruszania, o usunięcie skutków, o ustalenie prawa, o wyrównanie szkody, o wydanie uzyskanych korzyści, o zapłatę na określony cel społeczny, o zadośćuczynienie, o złożenie oświadczenia, roszczenia wydobywcze informacyjne, bezprawnie wytworzone przedmioty

9. Sposób weryfikacji efektów szkolenia

 • Zapewnienie sprawdzenia efektu końcowego szkolenia nastąpi
 • poprzez przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu końcowego w postaci testu sprawdzającego.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY