Prawo upadłościowe

O szkoleniu

Szkolenie w przystępny sposób omawia przebieg postępowania upadłościowego uczestników tego postępowania, tj. upadłego, jego wierzycieli, a także z punktu widzenia syndyka masy upadłości.
W toku szkolenia omówiona zostanie procedura ogłaszania upadłości, zgłaszania roszczeń przysługujących od upadłego, sprzedaży majątku oraz podziału uzyskanych środków finansowych pomiędzy wierzycieli. Przedstawione zostaną także skutki ogłoszenia upadłości, a także przeprowadzenia całego postępowania upadłościowego.

Szkolenie uwzględnia również planowane zmiany ustawy, które zgodnie z intencją ustawodawcy mają wejść w życie już od stycznia 2016 r. obejmującego likwidację przedsiębiorstwa upadłego, z uwzględnieniem interesów wszystkich.

Adresaci szkolenia:

  • przedsiębiorcy
  • praktycy restrukturyzacji – osoby zarządzające podmiotami obrotu gospodarczego
  • praktycy prawa upadłościowego - pełnomocnicy wierzycieli, pełnomocnicy dłużników, syndyków masy upadłości
  • instytucje zajmujące się udzielaniem pożyczek oraz obrotem wierzytelnościami

Program szkolenia

1. Ogłoszenie upadłości – wprowadzenie

2. Kto może i kto ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

3. Konsekwencje ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla dłużnika i jego wierzycieli

4. Zgłoszenie wierzytelności oraz lista wierzytelności

5. Likwidacja majątku upadłego

6. Przygotowanie i realizacja planu spłaty

7. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz dochodzenie roszczeń od upadłego po zakończeniu bądź umorzeniu postępowania 

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY