Prawo pracy dla sekretarek i asystentek

Program szkolenia

I. Źródła prawa pracy  - rodzaje i zasady stosowania

1. Przepisy krajowe

 • Kodeks pracy
 • pragmatyki pracownicze
 • rozporządzenia wykonawcze

2. Przepisy tworzone w firmie

 • układy zbiorowe
 • regulamin pracy
 • regulamin wynagrodzeń
  • zasady tworzenia
  • obowiązkowa treść
  • reguły stosowania i sposoby udostępniania ww. dokumentów pracownikom

II. Rekrutacja pracowników, nawiązanie, zmiana i ustanie zatrudnienia pracowniczego. Podstawowe procedury, przygotowanie dokumentacji i  jej administrowanie

1. Prowadzenie rekrutacji pracowniczej zgodnie z prawem, w tym:

 • zakres ochrony danych osobowych
 • ograniczenia dotyczące pozyskiwania informacji o kandydacie do pracy

2. Kwestionariusz osobowy wypełniany przez kandydata do pracy

3. Przygotowanie umowy o pracę, w tym:

 • rodzaje umów o pracę
 • treść umowy o pracę ( w tym dodatkowe klauzule w treści umów)
 • dodatkowe, pozaumowne informacja o warunkach zatrudnienia
 • wypowiedzenie warunków pracy lub płacy oraz inne sposoby zmiany treści umowy o pracę
 • obowiązki  pracodawcy wobec pracowników, zapoznanie z:
  • prawem zakładowym
  • zakresem obowiązków
  • szkolenie
  • informowanie o ryzyku i zagrożeniach
  • zapoznanie z przepisami o niedyskryminacji

4. Obowiązki związane z dopuszczeniem pracownika do pracy

 • w zakresie badań profilaktycznych
 • w zakresie szkoleń BHP.

5. Dokumentacja pracownicza

 • prowadzenie i przechowywanie akt osobowych oraz dokumentów pracowniczych (kart wynagrodzeń, kart ewidencji czasu pracy itp.)
 • obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych oraz zasady upoważniania pracowników zatrudnionych w firmie, w tym:
  • sekretarza / sekretarki
  • asystenta / asystentki zarządu
  • do przetwarzania danych osobowych pracowników

6. Przygotowanie prawidłowej umowy o zakazie konkurencji

 • obowiązującej w  czasie zatrudnienia
 • obowiązującej po zakończeniu zatrudnienia przez pracownika

7. Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy, kodeksy etyki zawodowej. Opracowanie procedur antymobbingowych

8. Ustanie zatrudnienia: wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy o pracy

 • porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę.
 • treść i forma oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, okresy wypowiedzenia.
 • przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – przykłady, orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy : grupowe i indywidualne , ochrona pracowników przed zwolnieniami. Odprawy pieniężne.
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika.
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę  bez winy pracownika.
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 • świadectwo pracy. Treść świadectwa (wspólne wypełnianie przykładowego dokumentu z kursantami), zasady wydawania świadectw pracownikom  z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy

III. Urlopy wypoczynkowe

1. Ustalenie prawa do urlopu przy pierwszej pracy

2. Wymiar urlopów wypoczynkowych

3. Planowanie urlopów

4. Udzielanie urlopów

 • urlop w okresie wypowiedzenia
 • urlop pracownika zatrudnionego w zadaniowym oraz równoważnym systemie czasu pracy
 • odwołanie pracownika z urlopu
 • przerwa w wykorzystaniu urlopu

5. Urlop zaległy

6. Urlop na żądanie

7. Prowadzenie dokumentacji urlopowej

 • plany urlopowe
 • wnioski o urlop
 • karty urlopowe

IV. Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy

1. Podstawowe zasady obowiązujące przy ustalaniu i wypłacie wynagrodzeń za pracę, w tym wynagrodzeń urlopowych i za czas choroby

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu, a ochrona wynagrodzenia za prace

3. Składniki wynagrodzenia za pracę

4. Wynagrodzenie za czas przestoju

5. Inne świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu umowy o pracę

V. Czas pracy

1. Czas pracy : podstawowe pojęcia

2. Dyżur i rekompensata za czas dyżuru

3. Podróż służbowa – przykłady, orzeczenia SN

4. Minimalne okresy odpoczynku i ich wpływ na planowanie czasu pracy

5. Systemu czasu pracy

 • podstawowy
 • równoważne
 • zadaniowy
 • indywidualne systemy czasu pracy oraz inne określone w kodeksie pracy

6. Praca zmianowa

7. Praca w soboty i inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy

8. Praca w niedziele i święta oraz praca w porze nocnej

9. Praca w godzinach nadliczbowych i zasady jej rekompensowania - kiedy przysługuje 50 % dodatek za godziny nadliczbowe

 • kiedy przysługuje 100 % dodatek za godziny nadliczbowe
 • kiedy pracownikowi i w jakim wymiarze przysługuje czas wolny za nadgodziny  - przykłady, orzecznictwo, interpretacje PIP

10. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy dla różnych grup pracowników – ćwiczenia

11. Urlopy szkoleniowe

 • czas pracy, a podnoszenie kwalifikacji i szkolenie pracowników
 • przygotowanie umowy szkoleniowej                       

13. Czas pracy kadry kierowniczej

14. Listy obecności a indywidualne karty ewidencji czasu pracy

VI. Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Przygotowanie i archiwizacja niezbędnej dokumentacji

1. Ochrona zatrudnienia kobiet w ciąży oraz urlopy macierzyńskie

2. Urlopy ojcowskie

3. Obowiązkowy i dodatkowy urlop macierzyński. Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

4. Urlop wychowawczy oraz zmiana wymiaru czasu pracy, w okresie w którym pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wychowawczego

5. Urlopy rodzicielskie – nowa instytucja prawa pracy

VI. Odpowiedzialność pracownika: porządkowa i materialna. Odpowiedzialność za wykroczenia

1. Rodzaje kar porządkowych dla pracowników

 • upomnienie
 • nagana i kara pieniężna
 • ustawowy tryb postępowania przy nakładaniu kar porządkowych

2. Odpowiedzialność materialna pracownika

 • szkoda wyrządzona pracodawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków pracowniczych
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, w tym umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności z zakresu prawa pracy oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz pracodawcy

4. Przygotowanie umów o odpowiedzialności materialnej

5. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

VII. Informacje o propozycjach zmian w prawie pracy. Dyskusja, pytania i odpowiedzi. Podsumowanie zajęć

 

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY