Prawo dla księgowych

O szkoleniu

Dla odpowiedniego stosowania przepisów o podatkach VAT, CIT, PIT, PCC, podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych niezbędne jest posiadanie podstaw prawa cywilnego, prawa pracy oraz zagadnień dotyczących spółek handlowych. Szkolenia ma na celu praktyczne omówienie tych sytuacji w pracy działu księgowości, w których konieczne jest praktyczne zastosowanie określonych przepisów jak np. sytuacja, gdy pojawiają się wątpliwości czy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów karę bądź odszkodowanie. Ujęcie jej w kosztach bądź uznanie za NKUP będzie zależne od analizy sytuacji zapłaty kary bądź odszkodowania właśnie na gruncie przepisów prawa cywilnego  -czego najczęściej będzie musiał dokonać dział księgowości. Podobnie skutki podatkowe wszelkich przekształceń spółek, aportów, zmian własnościowych – także muszą być przeanalizowane na gruncie prawa cywilnego i spółek handlowych. Identycznie ze służebnościami gruntowymi, umowami zamiany, najmu, dzierżawy, umowami o roboty budowlane, umowami leasingowymi, umowami pożyczki, umowami o dzieło i umowami zlecenia, umowami ubezpieczenia, umowami spółki. Z kolei podstawy prawa pracy są niezbędne dla księgowych chociażby w sytuacjach dotyczących rozliczania podróży służbowych, przyznawania pracownikom określonych świadczeń z tytułu pracy, nagród, dodatków, finansowania przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych a także w kontekście zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spełnienie obowiązków wynikających z kodeksu pracy (ubiór służbowy, BHP, wydatki na modernizację miejsca pracy, sanepid itd.).

Program szkolenia

1. Podstawy prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy jako wymóg nowoczesnej księgowości.
2. Prawo cywilne a wymogi ustawy o rachunkowości.
3. Podstawowe zagadnienia i instytucje prawa cywilnego istotne dla księgowych.
4. Własność i inne prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, służebności (skutki na gruncie prawa cywilnego i podatkowego).
5. Prawo zobowiązań: prawa i obowiązki stron zobowiązania i ich odpowiedzialność, wykonanie zobowiązań – miejsce, czas, sposób, zmiana przedmiotu świadczenia, dowody wykonania zobowiązań.
6. Zasady swobody umów i jej znaczenie na gruncie przepisów podatkowych.
7. Umowy: pojęcie umowy, rodzaje umów, sposoby zawarcia umowy, prawa i obowiązki umowne, umowa przedwstępna, zadatek, odstępne.
8. Kary i odszkodowania na gruncie prawa cywilnego i podatkowego (kwestia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów).
9. Rola prawa cywilnego przy określaniu skutków podatkowych usług nabywanych od podmiotów zagranicznych (niejasne przepisy o tzw. „podatku u źródła”).
10. Podstawy prawa handlowego dla działów księgowości, rodzaje spółek w polskim prawie handlowym, powstanie i likwidacja spółek, organy spółek i ich odpowiedzialność.
11. Rodzaje spółek w polskim prawie handlowym i ich formy opodatkowania.
12. Przekształcenia spółek na gruncie prawa handlowego i skutki podatkowe takich przekształceń.
13. Skutki podatkowe łączenia spółek na gruncie ustaw podatkowych.
14. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki – wpływ prawa handlowego na skutki podatkowe.
15. Zmiany własnościowe w spółkach – skutki w prawie handlowym i podatkowym.
16. Powiązania kapitałowe w spółkach – skutki podatkowe.
17. Darowizny między spółkami i ich skutki na gruncie ustaw o CIT/PIT.
18. Czym jest aport na gruncie prawa handlowego i jakie wywołuje skutki na gruncie ustaw podatkowych.
19. Elementy prawa pracy istotne dla pracowników działów księgowości.
20. Kształt umowy o pracę i jej wpływ na skutki podatkowe na gruncie CIT i PIT: warsztaty praktyczne na wzorach umów wraz z omówieniem zapisów w umowach o pracę, które są podatkowo ryzykowne.
21. Nieopodatkowane świadczenia pracownicze na gruncie najnowszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2014 roku.
22. Przepisy BHP w prawie pracy i ich skutki na gruncie ustaw o CIT/PIT (studium przypadków).
23. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w oparciu o przepisy prawa pracy i ustawy podatkowe.
24. Wpływ prawa pracy na skutki podatkowe rozliczania podroży służbowych pracowników.
25. Obszary szczególnego ryzyka podatkowego na gruncie prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY