Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce

O szkoleniu

"Prawo Pracy 2019 w teorii i praktyce" - szkolenie ma na celu m.in. omówienie zmian w prawie pracy obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., wprowadzonych ustawą z dnia 10.01.2018 r. w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wraz z problematyką związaną z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. W trakcie szkolenia poruszymy również zagadnienia, często skomplikowane, dotyczące czasu pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń.

Program szkolenia

I. Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia
zmiany od 1 stycznia 2019

1. jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy
2. doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS

II. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
zmiany od 1 stycznia 2019

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.)
5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
1. zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej
2. warunki niemożności odbioru zawiadomienia
3. wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych
4. zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
1. dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej
2. wniosek i termin na wydanie dokumentacji
3. wniosek w aktach osobowych

III. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Nowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2019
zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
2. zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
3. odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu
4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
6. obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
7. ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza
8. obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej
9. obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia
zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. formy wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.
2. procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

IV. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO
na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • zakończenie procesu rekrutacji - co ze złożonymi aplikacjami
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS

 • jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • obowiązek informacyjny
V. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy

1. Sporządzanie rozkładów czasu pracy

 • w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
 • w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
 • kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy

2. Odpracowanie wyjść prywatnych

3. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego

 • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
 • niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego

4. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych

 • prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych”
 • wysokość dodatku

5. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin

VI. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

1. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

4. Świadectwo pracy

 • terminy na wydanie świadectwa pracy
 • żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika
 • treść świadectwa pracy
 • ROZSZERZENIE PROGRAMU PODSTAWOWEGO

  1. Czas pracy 2019 - podstawy prawne

  • Kodeks pracy oraz rozporządzenie obowiązujące od 2019 r. regulujące nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy
  • Obligatoryjne zapisy dot. czasu pracy w regulaminie pracy
  • Porozumienia: z przedstawicielem załogi / lub ze związkami zawodowymi / nt. rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych po wejściu w życie 01.01.2019 r. zmian w ustawie o związkach zawodowych
      • Zapisy dot. czasu pracy w umowach o pracę oraz w indywidualnej informacji o warunkach zatrudnienia

  2. Wymiar czasu pracy w 2019

  • Harmonogramy i indywidualne grafiki czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian
  • Plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
  • Wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
  • Urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
  • Rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

  3. Systemy czasu pracy – korzyści i mankamenty z punktu widzenia pracodawcy oraz uprawnienia wynikające dla pracownika przy zastosowaniu systemów

  • Podstawowy
  • Równoważny
  • Zadaniowy
  • Skrócony czas pracy oraz praca weekendowa
  • Praca w systemach i rozkładach czasu pracy: zmianowe, czterobrygadowe
  • Normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy
  • Okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w 2018 (w tym możliwość wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy)
  • Doba robocza, a praca w warunkach jej przekroczenie w świetle ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
  • Ruchomy czas pracy w praktyce

  4. Druki: umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę w związku z utratą 31.12.2018 mocy obowiązującej dotychczas obowiązujących wzorów

  • Umowa o pracę
  • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
  • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie
  • Inne dokumenty obowiązkowo stosowane w zatrudnieniu pracowników po zmianach od 01.01.2019

  5. Świadectwo pracy

  • Aktualny wzór świadectwa pracy
  • Tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepisów
  • Wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian

  6. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

  • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
  • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
  • pożyczki na cele mieszkaniowe
  ◦ zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  ◦ oprocentowanie pożyczki
  ◦ skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

  7. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów

  • paczki
  • bony towarowe
  • bilety i karnety
  • zapomogi tzw. zwykłe
  • tzw. wczasy pod gruszą
  • świadczenia dla emerytów i rencistów
  • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
  • dofinansowanie do zorganizowanego przez uprawniony podmiot wypoczynku  dla dziecka w wieku do lat 18 oraz dziecka które w trakcie wczasów, obozu, kolonii, zimowiska itp. ukończyło 18 lat
  • wycieczki sfinansowane z ZFŚS
  • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014
  • finansowanie z Fuduszu udziału w imprezie sportowej
  • zapomogi losowe oraz pomoc związana z długotrwałą chorobą oraz śmiercią osoby uprawnionej do pomocy z Funduszu
  • inne świadczenia finansowane z Funduszu

  8. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

  • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu ze związkami zawodowymi w świetle zmian ustawy o związkach zawodowych od 1.01.2019
  • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
  • wybór i rola przedstawiciela załogi pracowników w tworzeniu oraz precedowaniu zmian do regulaminu Funduszu

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY