Prawne aspekty windykacji

O szkoleniu

Celem szkolenia "Prawne aspekty windykacji" jest kompleksowe przygotowanie przedsiębiorców do podniesienia efektywności procesów związanych z przepływami gotówkowymi (cash flow), które mają pierwszorzędny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego płynność finansową. Od tego zależy w znacznej mierze wynik finansowy, terminowość regulowania własnych zobowiązań, posiadanie niezbędnej gotówki na planowane inwestycje i rozwój firmy. Jak się okazuje, w dzisiejszej gospodarce nie wystarczy posiadać innowacyjnych projektów, wyprzedzać konkurencję, posiadać wspaniałą sieć dystrybucyjną, ale również należy wyposażyć firmę w skuteczny system przyspieszający obrót gotówki i zapobiegający zatorom płatniczym. Jest to główny cel naszego szkolenia realizowany poprzez dostarczenie praktycznej wiedzy oraz nabycie umiejętności umożliwiających skuteczne  ściąganie należności od dłużników, a szczególnie wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie znał i potrafił:

 • zabezpieczyć firmę przed powstawaniem przeterminowanych należności,
 • wykorzystać wiedzę prawną w celu wyegzekwowania należności.   
 • samodzielnie przygotować dokumenty windykacyjne     

Kurs adresowany jest do:

 • przedsiębiorców wchodzących na rynek
 • pracowników różnych branż zajmujących się windykacją należności
 • przedsiębiorców już funkcjonujących na rynku
 • wszystkich chcących zdobyć, poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Prowadzący to sprawdzeni fachowcy, zawodowo zajmujący się poruszaną tematyką.

Program szkolenia

1. KIM JEST NASZ DŁUŻNIK - forma prawna i odpowiedzialność za długi

 • Podstawowe rodzaje podmiotów występujące w polskim obrocie gospodarczym, zakres i zasady odpowiedzialności za zobowiązania
  • przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
  • spółka cywilna
  • spółki osobowe: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna: odpowiedzialność samej spółki, jej wspólników/akcjonariuszy oraz odpowiedzialność członków zarządu
  • inne podmioty
  • praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem dłużnika, jego majątku, ustalaniem zasad odpowiedzialności
  • praktyczne informacje związane z formułowaniem wezwań do zapłaty, skuteczne oddziaływanie na dłużnika poprzez efektywna windykację

2. FORMA CZYNNOŚCI PRAWNEJ

 • forma pisemna i jej znaczenie w procesie windykacji
 • umowy ustne

3. CYKL ŻYCIA NALEŻNOŚCI

 • cykl życia należności – przedawnienie
 • podstawowe informacje związane z przedawnieniem
 • metody przerwania biegu przedawnienia – od najtańszych do najdroższych

4. KONSUMENT

 • pojęcie konsumenta, zasady odpowiedzialności konsumenta
 • pułapki związane z windykacją konsumencką: dane osobowe, dobra osobiste, obowiązki informacyjne
 • stosunki majątkowe małżeńskie: jak efektywnie zabezpieczyć nasze roszczenia

5. POJĘCIE I CEL ŚWIADCZENIA

 • definicja zobowiązania – prawne i faktyczne implikacje
 • świadczenia jednorazowe, ciągłe i okresowe
 • treść zobowiązania

6. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI A DOBÓR ZABEZPIECZEŃ

 • hipoteka
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • zastaw
 • zastaw rejestrowy
 • zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji
 • gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe
 • cesja wierzytelności na zabezpieczenie
 • weksel
 • factoring
 • forfaiting
 • poręczenie wekslowe
 • poręczenie cywilne
 • przystąpienie do długu

7. ALTERNATYWNE SPOSOBY DOCHODZENIA ZAPŁATY - SANKCJE

 • zgłoszenie upadłości: rodzaje postępowań upadłościowych, przebieg postępowania
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej: cel i rezultat
 • protokół umorzenia należności: przesłanki prawne, aspekty podatkowe

8. A MOŻE ZAŁATWIĆ PROBLEM BEZ SĄDU?

 • mediacja - nowość w polskim prawie: możliwości, pułapki, praktyczne podpowiedzi
 • jak skutecznie wszcząć mediację
 • jak znaleźć dobrego mediatora
 • ile kosztuje mediacja i jakie daje możliwości
 • fazy mediacji, rola stron, mediatora i sądu

9. ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I GOSPODARCZYM

 • Jak przygotować się do postępowania? Rodzaje dowodów procesowych: świadek, strona, dokument, eksperyment. Pojęcie dokumentu prywatnego i urzędowego, znaczenie pisemnych notatek
 • Postępowanie sądowe: właściwość miejscowa i funkcjonalna sądu
 • Prawidłowe sporządzanie pozwu i dalszych pism procesowych, przygotowanie odpowiednich dokumentów i ich efektywne użycie
 • Formularze sądowe: pomoc czy kłopot?
 • Prowadzenie sporu sądowego: prawa i obowiązki stron procesu cywilnego i gospodarczego
 • Pełnomocnik procesowy: czy warto? Jeśli tak – to jak?
 • Koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego
 • Środki zaskarżenia: jak i kiedy z nich korzystać?
 • Jakie prawa ma dłużnik? Jak bronić pozycji wierzyciela?

10. UGODA Z DŁUŻNIKIEM

 • ugoda sądowa i pozasądowa: jak prawidłowo przygotować ugodę,
 • rola ugody sądowej i pozasądowej: uznanie należności i skutek oświadczenia dłużnika dla sytuacji procesowej wierzyciela

11. ARBITRAŻ KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

 • zapis na sąd polubowny: ważność zapisu, skutek prawny zapisu, ważne sformułowania i pułapki prawne
 • pojęcie sądownictwa arbitrażowego, waga wyroków arbitrażowych
 • przebieg postępowania arbitrażowego

12. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE

 • postępowanie zabezpieczające – definicja i cel postępowania
 • wnioski w postępowaniu zabezpieczającym i ich wpływ na skuteczność windykacji
 • poszukiwanie majątku dłużnika

13. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 • wniosek o wszczęcie egzekucji: wybór komornika, zakres egzekucji i jej koszty
 • postępowanie egzekucyjne w praktyce: fazy postępowania, współdziałanie z komornikiem
 • pisma w toku egzekucji: prawidłowe wnioski, pułapki prawne
 • Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym: kiedy i jak z nich korzystać?

14. PODATKOWE ASPEKTY WINDYKACJI

 • Wpływ działań windykacyjnych na podatki
  • Koszty i podatek naliczony związane z prowadzeniem windykacji, w tym związane z nabyciem usług windykacyjnych
  • Windykacja od niedłużnika – odpowiedzialność osób trzecich
  • Wydatki związane z podejmowaniem działań windykacyjnych a koszty podatkowe
  • Wydatki windykacyjne a prawo do rozliczenia podatku naliczonego
 • Zapłata należności a obowiązek podatkowy
  • Podatki dochodowe
  • Podatek od towarów i usług
  • Inne
 • Umorzenie wierzytelności i jego konsekwencje podatkowe
 • Wpływ przedawnienia wierzytelności na rozliczenia z fiskusem
 • Odsetki od nieterminowych płatności
 • Sprzedaż wierzytelności, factoring a podatki
 • Wierzytelności nieściągalne i odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodu
 • Ulga na złe długi w VAT – nowe zasady stosowania
 • Ulga na złe długi w VAT a przychód podatkowy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY