Praktyka ochrony interesów ekonomicznych przedsiębiorstw

O szkoleniu

Cel szkolenia
Zapoznanie z praktyczną wiedzą na temat różnorodnych zagrożeń interesu przedsiębiorstwa oraz sposobów budowania systemów zabezpieczeń. 

Adresaci szkolenia

  • dyrektorzy
  • kierownicy i pracownicy działów handlowych oraz działów finansowo -księgowych
  • członkowie zarządów odpowiedzialni za sprzedaż, rachunkowość i kadry
  • radcy prawni
  • pracownicy działów prawnych

Program szkolenia

Dzień I

1. Ćwiczenie praktyczne – określamy trzy niebezpieczeństwa najgroźniejsze dla bytu przedsiębiorstwa. Ryzyko i proces zarządzania ryzykiem. Określenie celów zarządzania ryzykiem. Polityka podejścia do ryzyka. Identyfikacja ryzyka. Ocena ryzyka. Sterowanie ryzykiem.

2. Analiza ryzyka zewnętrznego niewywiązania się strony transakcji z zobowiązań. Zdarzenia losowe. Lekkomyślność w działaniu. Oportunizm i jego konsekwencje. Działania przestępcze. Przykłady.

3. Ocena ryzyka udzielenia kredytu kupieckiego. Mapa ryzyka dla naszego przedsiębiorstwa. Rozmiar zdarzenia. Częstość zdarzeń. Granica akceptacji. Selekcja odbiorców pod katem formy prawnej. Selekcja odbiorców pod kątem standingu ekonomicznego. Praktyczne uwagi na temat oceny ryzyka podmiotowego.

4. Zabezpieczenie transakcji. Charakterystyka zabezpieczeń osobistych. Weksel. Weksel „in blanco” oraz deklaracja wekslowa. Dochodzenie roszczeń z weksla. Poręczenie cywilnoprawne. Prawa i obowiązki poręczyciela.

5. Zabezpieczenia rzeczowe i ich charakterystyka. Zastaw zwykły, a zastaw rejestrowy. Krąg uprawnionych do ustanowienie zastawu rejestrowego. Przedmiot zastawu rejestrowego. Zaspokojenie wierzytelność z przedmiotu zastawu rejestrowego. Rejestr zastawów.

6. Hipoteka. Powstanie hipoteki. Rodzaje hipoteki ze względu na sposób powstawania. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego Dobrowolne poddanie się egzekucji. Przewłaszczenie na zabezpieczenie.

7. Instytucjonalne zabezpieczenia transakcji. Gwarancje instytucji finansowych. Gwarancje bankowe. Forma gwarancji bankowej. Gwarancje ubezpieczeniowe – podobieństwa i odrębności. Rachunek powierniczy. Istota rachunku powierniczego. Czek potwierdzony. Praktyczne problemy gwarancji ubezpieczeniowych.

8. Umowa portfelowa ubezpieczenia należności handlowych. Warunki zawarcia umowy portfelowej. System zarządzania należnościami. Wyznaczenie limitów kredytu kupieckiego i terminów płatności. Procedura upominawcza. Zgłoszenie szkody. Warunki wypłaty odszkodowania. Prawa regresowe. Analiza umów portfelowych dostępnych na rynku.

Dzień II

1. Pracownik, jako potencjalne zagrożenia interesu ekonomicznego firmy. Pojęcie sprzeniewierzenia. Przyczyny sprzeniewierzenia ze strony pracowników. Podstawowe metody działania. Przykłady.

2. Działania przestępcze. Działania grupowe niezorganizowane i zorganizowane. Typy osobowości szczególnie łatwe do zwerbowania przez świat przestępczy. Używki, a zachowania przestępcze. Metodyka działań werbunkowych. Podstawowe rodzaje przestępstw. Przykłady

3. Metodyka zapobiegania przestępczym działaniom pracowników. Podstawowe zasady bezpieczeństwa. Podstawowe zasady sprawdzania lojalności pracowników. Postępowanie z pracownikiem nielojalnym.

4. Konkurencja i zasady jej poznawania. Teoria i praktyka białego wywiadu. Systematyka bezprawnych działań konkurencji. Naruszenia w zakresie własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji i szpiegostwa gospodarczego.

5. Praktyczne metody zwalczania naruszeń w dziedzinie własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji. Organy odpowiedzialne za zwalczanie określonych patologii. Metoda „od płotki do rekina”. Praktyczne zasady współpracy z organami ścigania.

6. Pojęcie szpiegostwa gospodarczego. Metodyka działania w celu pozyskania potrzebnych informacji. Sposoby budowania systemów zabezpieczeń. Zasady ich utrzymywania i rozwijania.

Dzień III

Praktyka i teoria wrogich przejęć

1. Kryzys, jako okres stymulujący przejęcia i połączenie podmiotów gospodarczych. Metodyka przejmowania podmiotów rynkowych. Korzyści wynikające z przejęcia lub połączenia. Wady przejęcia i połączenia.

2. Pasywne metody obrony przed wrogim przejęciem: poison pill (trującą pigułkę), poison put (trujące żądanie), golden parachute (złoty parasol), shark repellent (obrona przed rekinami).

3. Metody z wykorzystaniem innych podmiotów: triangular merger (trójkątne przejęcie), squeeze out merger (wymuszenie przejęcia), white knight (biały rycerz).

4. Aktywne metody obrony przed wrogim przejęciem: scorched earth (strategia spalonej ziemi) crown jewels  (klejnoty królewskie),  pac-man defense (obrona pac-mana). Przykłady z rynku krajowego i zagranicznego.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY