Pozycje bilansowe, aktywa i pasywa w MSR/MSSF

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego sposobu zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz wskazanie podstawowych obszarów różnic między polskim prawem bilansowym oraz MSSF.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy, przy wykorzystaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych, a także analityków finansowych, doradców inwestycyjnych i analityków kredytowych.

Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Program szkolenia

1. MSR 36 – Rzeczowe aktywa trwałe, w tym definicja (części zamienne), dzień początkowego ujęcia i wycena, metody wyceny na dzień bilansowy, amortyzacja i jej weryfikacja, remonty, przeglądy, modernizacja, wartość początkowa i końcowa, demontaż i likwidacja – przykłady

2. MSR 38 – Aktywa niematerialne, definicja, specyfika biznesów, aktywa o określonym i nieokreślonym okresie użyteczności, początkowa wycena, wycena bilansowa, amortyzacja,
aktywa wytworzone we własnym zakresie, aktywa nabyte w ramach połączeń jednostek gospodarczych (np. wartość firmy, marka, relacje z klientami) prace badawcze i rozwojowe – przykłady

3. MSR 40 – Nieruchomości inwestycyjne, definicja, ujęcie i wycena początkowa sposób wyceny na dzień bilansowy, przeklasyfikowanie z i do nieruchomości inwestycyjnych, sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych – przykłady

4. MSR 36 – Utrata wartości aktywów, zakres stosowania, odpis i test, przesłanki wystąpienia utraty wartości – wartość odzyskiwalna, użytkowa – charakterystyka, ośrodki generujące środki pieniężne, odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości, regulacje KIMSF 10 – przykłady

5. MSSF 5 – Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, definicja, zakres stosowania, warunki uprawniające do kwalifikacji do grupy przeznaczone do sprzedaży, aktywa nabyte w celu dalszej odsprzedaży  wyłączenie z ksiąg rachunkowych, przekwalifikowywanie składników – przykłady, logika i prezentacja działalności zaniechanej, aktywa do wydania właścicielom

6. MSR 2 – Zapasy – definicja, dzień początkowego ujęcia i wycena, wycena na dzień bilansowy, transakcje sprzedaży i odkupu, sprzedaż z prawem zwrotu, zapasy w transakcjach komisowych, odpisy z tytułu wolnorotującego zapasu, ustalenie rozchodu, wyłączenie zapasów z ksiąg rachunkowych – przykłady

7. Podatek dochodowy – MSR 12, regulacje w zakresie bieżącego podatku dochodowego, przyczyny powstawania podatku odroczonego, wartość bilansowa a wartość podatkowa, różnice przejściowe, stawka podatku, strata podatkowa w kalkulacji podatku odroczonego, działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a podatek odroczony, aktywa i rezerwy na podatek, kompensaty – przykłady

8. MSSF 2 – Płatności w formie akcji, transakcje rozliczane w formie akcji, transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych, transakcje rozliczane w formie akcji własnych rozliczane w gotówce, transakcje rozliczane w formie akcji lub za pomocą środków pieniężnych, transakcje rozliczane w ramach grupy kapitałowej, moment przyznania, okres nabywania praw

9. MSR 37 – Rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe, rezerwy a zobowiązania, zobowiązania warunkowe, zdarzenia obligujące, rodzaje rezerw, rezerwy restrukturyzacyjne, odsetkowe, gwarancyjne, dotyczące świadczeń pracowniczych itp., wycena, ujęcie w sprawozdaniu – przykłady

10. MSR 19 – Świadczenie na rzecz pracowników, rodzaje świadczeń pracowniczych, świadczenie po okresie zatrudnienia, świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wycena, prezentacja w sprawozdaniu – przykłady

11. MSR 20 – Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej, rodzaje, prezentacja – przykłady

12. MSR 17 – Leasing w księgach korzystającego, w tym ustalenie czy umowa zawiera elementy leasingu, leasing finansowy a leasing operacyjny, początkowe ujęcie aktywów i zobowiązań, wycena na dzień bilansowy, leasing zwrotny, rozwiązanie umowy przed zakończeniem umowy leasingu, nabycie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy – przykłady. Charakterystyka MSSF 16 Leasing, w tym ujęcie w sprawozdaniu, rozpoznanie umowy, uproszczenia leasing krótkoterminowy, niskocennych składników

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY