Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń

Informacje ogólne

Miejscowość: Poznań
Termin: 2017-10-27 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 440 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

1. Podstawy prawne regulujące obliczanie wynagrodzeń
2. Stawki procentowe składek ZUS
3. Zaliczka na podatek dochodowy w 2017 r.: nowa ulga i koszty uzyskania przychodów
4. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze
5. Przychody korzystające ze zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania: zestawienie tabelaryczne
6. Obliczanie kwoty netto wynagrodzenia pracownika
7. Obliczanie kosztu wynagrodzenia ponoszonego przez pracodawcę
8. Obliczanie niskiej kwoty wynagrodzenia: składka zdrowotna obniżana do wysokości zaliczki

II. Zasady oskładkowania i opodatkowania przychodów z umów cywilnoprawnych

1. Podstawy prawne regulujące obliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych
2. Minimalna stawka za godzinę pracy zleceniobiorcy w praktyce
3. Ustalanie obowiązku ubezpieczeń zleceniobiorcy. Wzór oświadczenia
4. Umowa zlecenia z pracownikiem. Przykłady rozliczeń
5. Umowa zlecenia z uczniem lub studentem niebędącym pracownikiem. Przykłady rozliczeń
6. Umowa zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem bądź uczniem lub studentem. Przykłady rozliczeń
7. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorcy. Przykłady rozliczeń
8. Charakter umowy o dzieło. Różnice ze zleceniem
9. Umowa o dzieło z pracownikiem. Przykłady rozliczeń
10. Umowa o dzieło z  osobą niebędącą pracownikiem. Przykłady rozliczeń
11. Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów

III. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

1. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby pracownika
2. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas innej nieobecności pracownika lub rozpoczęcia/ zakończenia umowy w trakcie miesiąca
3. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności
4. Zmniejszanie wynagrodzenia niepełnoetatowca
5. Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni
6. Wynagrodzenie, gdy pracownik nie przepracował żadnego dnia
7. Zmniejszanie wynagrodzenia w przypadku otrzymywania dodatkowych składników 
8. Zmniejszanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby i zmiany stawki uposażenia w trakcie miesiąca
9. Ustalanie wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy
10. Zmniejszanie wynagrodzenia pracownika młodocianego
11. Wartość ujemna wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika i zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca

IV. Minimalne wynagrodzenie i coroczne konsekwencje jego wzrostu

1. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu
2. Składniki pensji wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zmiany od 2017 r.
3. Informacja dla pracownika o wzroście minimalnej pensji  
4. Wynagrodzenie za grudzień płatne w styczniu
5. Minimalna podstawa zasiłku chorobowego po zmianie minimalnej pensji
6. Dopełnianie pensji do wynagrodzenia minimalnego przy stawce miesięcznej
7. Dopełnienie pensji do wynagrodzenia minimalnego przy stawce godzinowej
8. Dlaczego dopełnienie do minimalnej pensji jest składnikiem niekorzystnym?
9. Możliwość dokonywania potrąceń z minimalnego wynagrodzenia za pracę
10. Konsekwencje corocznego wzrostu minimalnej pensji

V. Premia a nagroda – właściwa kwalifikacja składnika

1. Różnica między premią a nagrodą – charakter prawny 
2. Nagrody i premie w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu
3. Nagrody i premie w podstawie świadczeń chorobowych

VI. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego w przykładach

1. Stałe miesięczne wynagrodzenie w podstawie wynagrodzenia urlopowego
2. Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia urlopowego
3. Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia urlopowego przy równoważnym systemie czasu pracy
4. Składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru
5. Normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny w podstawie wymiaru urlopu
6. Średnia urlopowa z 3 lub 12 miesięcy – regulacje zakładu pracy

VII. Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przykładach

1. Zasady obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
2. Składniki w stałej stawce miesięcznej w podstawie ekwiwalentu
3. Składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc w podstawie ekwiwalentu
4. Składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
5. Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
6. Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca
7. Obliczanie ekwiwalentu za urlop pracownika niepełnosprawnego, wobec którego ma zastosowanie skrócona norma czasu pracy
8. Wynagrodzenie urlopowe, gdy w okresie przyjmowanym do podstawy pracownik był nieobecny w pracy
9. Wynagrodzenie urlopowe w przypadku długiej nieobecności poprzedzającej urlop lub wypłatę ekwiwalentu 
10. Ustalenie podstawy ekwiwalentu urlopowego w przypadku niewypłacania pracownikowi należnych mu zmiennych składników wynagrodzenia
11. Wyrównanie podstawy urlopowej po wypłacie zaległej pensji
12. Wyrównanie podstawy urlopowej po podwyżce pensji
13. Podstawa wynagrodzenia urlopowego ponownie zatrudnionego pracownika
14. Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop

VIII. Obliczanie wynagrodzenia za inne niż urlop i choroba nieobecności pracownika

1. Płatne nieobecności w pracy
2. Ustalanie wynagrodzenia za nieobecność
3. Ustalanie średniej ze składników zmiennych

IX. Obliczanie wynagrodzenia za pracę nadliczbową

1. Obliczanie normalnego wynagrodzenia. Składniki traktowane jako normalne wynagrodzenie
2. Wysokość dodatków za pracę nadliczbową
3. Termin wypłaty wynagrodzenia i dodatków za pracę nadliczbową
4. Rozliczanie godzin nadliczbowych z tytułu pracy w harmonogramowo wolną sobotę
5. Odbiór czasu wolnego za pracę nadliczbową w miesiącu wystąpienia pracy ponadnormatywnej
6. Odbiór czasu wolnego za pracę nadliczbową w innym miesiącu
7. Praca nadliczbowa w czasie podróży służbowej
8. Praca nadliczbowa osób zarządzających zakładem pracy
9. Praca nadliczbowa osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze etatu
10. Obliczanie ryczałtu za pracę nadliczbową

X. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta

1. Zasady udzielania dnia wolnego za święto
2. Wynagrodzenie i dodatek za pracę w niedzielę i święto
3. Dwa dodatki – wątpliwości interpretacyjne

XI. Rozliczanie pracy w nocy

1. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w nocy
2. Definicja pracownika zatrudnionego w porze nocnej
3. Ryczałt za pracę w porze nocnej
4. Praca w nocy a zmiana czasu z letniego na zimowy

XII. Rozliczanie nietypowych wypłat

1. Pakiety medyczne
2. Szczepienia
3. Imprezy okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin
4. Upominki okolicznościowe
5. Bony towarowe
6. Napoje i posiłki
7. Bilety miesięczne
8. Dowóz do pracy
9. Mieszkanie służbowe
10. Telefon służbowy
11. Samochód służbowy
12. Wypłaty i świadczenia z ZFŚS

XIII. Rozliczanie zwolnień lekarskich

1. Pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych
2. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
3. Wynagrodzenie chorobowe
4. Wypłata zasiłku chorobowego
5. Choroba przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych
6. Choroba w następnym miesiącu po miesiącu zatrudnienia
7. Choroba w miesiącu zatrudnienia
8. Wyłączenia niepełnych miesięcy
9. Podstawa zasiłku kontynuowana
10. Zmiana wymiaru etatu
11. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu a podstawa wymiaru zasiłków
12. Zasady przyznawania zasiłku chorobowego
13. Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego
14. Zasady przyznawania zasiłku wypadkowego i z ubezpieczenia wypadkowego
15. Zasady przyznawania zasiłku wyrównawczego
16. Zasady przyznawania świadczenia chorobowego
17. Zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego
18. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

XIV. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków

1. Dopuszczalność i rodzaje potrąceń
2. Granice dokonywania potrąceń
3. Kwota wolna od potrąceń – praktyczne zastosowania
4. Obowiązkowe potrącenia egzekucyjne
5. Obowiązkowe potrącenia pozaegzekucyjne
6. Zbieg egzekucji sądowych, administracyjnych
7. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
8. Zajęcie komornicze w przypadku wypłaty pensji za dwa miesiące
9. Egzekucja świadczeń socjalnych wypłacanych pracownikowi
10. Potrącenia dobrowolne za zgodą pracownika
11. Odliczanie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy
12. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia
13. Zajęcie komornicze wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
14. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego

XV. Przekroczenie progu podatkowego i rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

1. Graniczna kwota dotyczy składek emerytalnej i rentowej
2. Dwa zakłady pracy i przekroczenie granicy składek
3. Zastosowanie skali w danym zakładzie pracy
4. Preferencyjne zasady opodatkowania
5. Obliczanie dochodu narastająco od początku roku
6. Skala a dochody z umów zlecenia i o dzieło

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Doświadczenie zawodowe

czerwiec 2003 - styczeń 2017 Państwowa Inspekcja Pracy

 • podinspektor pracy, inspektor pracy, starszy inspektor pracy, starszy inspektor pracy - specjalista
  • kontrola i nadzór nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy)
  • przygotowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy
  • wydawanie decyzji administracyjnych
  • współpraca z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy)
  • uczestniczenie jako prelegent i wykładowca w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych
  • przygotowywanie opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy
  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie opinii prawnych i oceny aktów prawnych

luty 1999 - maj 2002 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • inspektor ubezpieczeń, referent prawny
  • obsługa prawna spraw emerytalno-rentowych
  • opracowywanie pism i odpowiedzi na odwołania
  • przygotowywanie dokumentacji do postępowań sądowych

Szkolenia prowadzi od 2004 roku.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Uważam,że tematyka szkolenia jest bardzo interesująca. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia w pełni potrafią wyjaśnić sprawy związane z tematem ZFŚS. Polecam

Anna Hawryluk
Wojskowa Przychodnia Specjalistyczna w Stargardzie

Opinia:

Szkolenie prowadzone w sposób otwarty z możliwością dyskusji w trakcie poruszanych zagadnień. Prowadzący wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania i wątpliwości

Elżbieta Gardas
PGNiG Obrót Detaliczny

Opinia:

Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy jaką posiada prowadząca. Szkolenie było bardzo wartościowe. Na każde zadane pytanie uzyskaliśmy rzetelną odpowiedź

Monika Jasińska
Gmina Goleniów

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 440 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY