Pracownicze Plany Kapitałowe

Informacje ogólne

Miejscowość: Poznań
Termin: 2019-10-25 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Pracownicze Plany Kapitałowe"
Celem szkolenia PPK jest kompleksowe (od strony pracodawcy i pracownika) omówienie nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie odpowiada na pytanie: Po co zostały stworzone PPK, kiedy wejdą w życie i jaką mają spełniać rolę? W ujęciu porównawczym zostaną również pokazane równice między PPK a OFE i innymi formami oszczędzania. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji.
W ramach szkolenia zostaną omówione również zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Korzyści
Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Program

1. Podstawy prawne tworzenia PPK

 • ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 • termin wejścia w życie ustawy i obowiązki podmiotów zatrudniających z tym związane

2. Pracownicze plany kapitałowe a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania (porównanie każdego systemu i PPK)

 • likwidacja OFE
 • publiczny obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych (zadania ZUS)
 • pracownicze programy emerytalne jako alternatywa dla PPK
 • indywidualne konta emerytalne (IKE)
 • indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • czy PPK eliminuje inne systemy oszczędzania?
 • które z systemów ubezpieczeń i oszczędzania po wejściu w życie PPK są obowiązkowe?

3. Cechy PPK

 • dobrowolność udziału w PPK
 • powszechność udziału w PPK
 • środki gromadzone w PPK jako środki prywatne (własność uczestnika PPK)

4. Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK

 • podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających
 • kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:
  • pracodawca
  • nakładca
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych
  • zleceniodawca
  • podmiot, w którym działa rada nadzorcza
 • możliwość zwolnienia z tworzenia PPK (kiedy można uniknąć tworzenia PPK)
 • procedura tworzenia PPK
 • sankcje za niestworzenie PPK 

5. Kto został objęty systemem PPK?

 • definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie
  • pracownicy
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
 • pracownicy młodociani a PPK
 • PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)
 • czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?
 • zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)
 • transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

6. Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

 • wybór właściwej instytucji finansowej
 • umowa o zarządzenie PPK
 • umowa o prowadzenie PPK
 • obowiązki administracyjne podmiotu zatrudniającego
 • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego w ramach PPK (o czym i  kiedy trzeba poinformować osobę zatrudnioną?)
 • kara za nakłanianie do rezygnacji z PPK i inne sankcje karne grożące  podmiotowi zatrudniającemu
 • bieżąca obsługa PPK
 • przechowywanie dokumentacji w ramach PPK
 • zasady działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane  pieniądze w ramach PPK)

7. Wpłaty na PPK

 • wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej
 • dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity
 • osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty –  0,5 %
 • wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego
 • dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity
 • jak obliczyć wysokość wpłaty na przykładach (czy premie, nagrody,  świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do  podstawy obliczenia wysokości wpłaty?)
 • opłata powitalna i coroczne dopłaty Skarbu Państwa do PPK
 • ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę  kosztować?)
 • wpłaty na PPK a potrącenie z wynagrodzenia pracownika

8. Rozporządzanie środkami z PPK

 • zasady nabywania prawa do wypłat z PPK
 • dziedziczenie środków
 • podział środków w wyniku rozwodu
 • dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
 • możliwość wcześniejszej wypłaty środków np. w wyniku choroby (w tym skutki podatkowe i warunki)

9. Nadzór nad PPK

 • zadania Komisji Nadzoru Finansowego
 • Polski Fundusz Rozwoju
 • czy Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować podmiot zatrudniający w ramach PPK?

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy
Radca Prawny

Członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
Członek komisji do spraw karno-skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest też absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła jako pracownik organów administracji skarbowej oraz największych kancelarii prawnych i firm audytorsko – księgowych, obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada również doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY