Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2017 - 2018

O szkoleniu

Szkolenie "Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2017 - 2018" ma przygotować specjalistów działów płac do kompleksowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków pracowników oraz wykonawców cywilnych. Uczestnicy poznają zasady wszczęcia i prowadzenia egzekucji oraz zasad współpracy z organami egzekucyjnymi i formułowania do nich pism.

Omawiane zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń, interpretacji PIP i resortu pracy oraz najnowszego orzecznictwa. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Szkolenie ma formę warsztatów.

Program szkolenia

1. Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat)
 • system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia
 • rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
 • przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia
 • potrącenia obowiązkowe a dobrowolne

2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

 • wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
 • potrącenia egzekucyjne a pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
 • egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje)
 • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
 • elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę
 • zestawienie składników wynagrodzeń

3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 • kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
 • podstawa dokonania potrąceń
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
 • kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2018 r., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
 • faktyczna możliwa kwota potrącenia

Studium przypadku (przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy):

 • potrącenie z nagrody i wynagrodzenia wypłaconych w jednym terminie
 • potrącenie przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
 • zbieg potrąceń

4. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach

 • rozwiązanie stosunku pracy
 • śmierć pracownika
 • składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze
 • świadczenia z zfśs

Studium przypadku – obowiązkowe potrącenia z praw majątkowych

5. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

 • zgoda pracownika – wzór
 • analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
 • „mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
 • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach

Studium przypadku - zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę

6. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

 • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
 • informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
 • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
 • kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny

7. Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę - wedle nowych, obowiązujących od 9.09.2016 r. przepisów

 • zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach)
 • zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
 • zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)

Studium przypadku:

 • omówienie każego zbiegu egzekucji krok po kroku na przykładach,
 • analiza i formułowanie pism o powstaniu zbiegów egzekucji

8. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego

 • generalna zasada – pełna egzekucja
 • przesłanki ograniczenia potrąceń z umowy zlecenia (świadczenia powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika, wynagrodzenie wypłacane periodycznie)
 • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne

Studium przypadku:

 • jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
 • zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia

9. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2018 roku

 • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
 • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwota wolna z uwzględnieniem zmian obowiązujących od  1.07.2017 r.
 • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków

Studum przypadku:

 • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
 • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY