Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP

Program szkolenia

I. Zagadnienia ogólne

1. Pojęcie przedsiębiorczości
2. Definicja MŚP
3. Przedsiębiorstwa niezależne, partnerskie, powiązane
4. Polityczne przesłanki wspierania sektora MŚP
5. Cele polityki rządu wobec MŚP
6. Sposoby i źródła finansowania MSP

II. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – omówienie i porównanie

1. Podstawowe aspekty związane z doborem właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście odpowiedzialności za zobowiązania
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej

 • Samozatrudnienie
 • WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3. Spółka cywilna
4. Spółka jawna
5. Spółka komandytowa
6. Spółka partnerska
7. Spółka komandytowo-akcyjna
8. Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
9. Zawieszenie działalności gospodarczej a wykreślenie z CEIDG
10. Prowadzenie firmy a małżeństwo
11. ZEZWOLENIA, KONCESJE, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

III. Odpowiedzialność za zobowiązania

1. Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki
2. Spółka komandytowa
3. Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki partnerskiej
4. Zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej a odpowiedzialność wspólników
5. Spółki kapitałowe: odpowiedzialność sp. z o.o. za długi
6. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania
7. Regulacje dotyczące małżeńskiego ustroju majątkowego i ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą

IV. Umowy w obrocie gospodarczym zawieranie, zabezpieczanie

1. Zasada swobody umów
2. Prawa i obowiązki stron podczas negocjacji -  Odpowiedzialność prawna za niezachowanie lojalności w negocjacjach
3. Sposoby zawierania umowy.
4. WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW I ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI NA ETAPIE NEGOCJACJI UMOWY W KONTEKŚCIE ZWIĘKSZENIA SZANS PRZYSZŁEJ WINDYKACJI
5. Pełnomocnictwo i Prokura
6. Wady oświadczeń woli
7. Forma umowy
8. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów handlowych
9. Przedawnienie roszczeń – terminy zawite
10. Formy zabezpieczania zobowiązań umownych

 • ZASTAW
 • ZASTAW ZWYKŁY i REJESTROWY
 • Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • HIPOTEKA
 • WEKSEL
 • PORĘCZENIE
 • PORĘCZENIE WEKSLOWE - AVAL
 • UMOWA GWARANCJI BANKOWEJ
 • PRZELEW (CESJA)
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

V. Formy opodatkowania działalności gospodarczej

1. Karta podatkowa
2. Ryczałt ewidencjonowany
3. Podatek liniowy
4. Rozliczenie według skali podatkowej

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY