Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP

Program szkolenia

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP

  1. Związane z zawarciem stosunku pracy, w tym w przedmiocie zaznajomienia pracownika z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy i przysługującymi uprawnieniami
  2. Obowiązki dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym zapewnienie szkoleń BHP oraz badań profilaktycznych
  3. Prawa i obowiązki stron związane z organizacją czasu pracy i jego prawidłowym rozliczeniem
  4. Obowiązki w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych
  5. Szczególne obowiązki pracodawcy wobec pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich
  6. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu
  7. Obowiązek terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzenia
  8. Fakultatywne umowy zawierane z pracownikiem w trakcie zatrudnienia, w tym umowa o zakazie zatrudnienia
  9. Prawa i obowiązki stron w związku z ustaniem zatrudnienia
  10. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY