Warsztaty podatkowe dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Program szkolenia

Dzień I. Podatek VAT – rozliczenia według nowych zasad przy użyciu Jednolitego Pliku Kontrolnego

1. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

 • kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 • „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?
 • czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 • czy  wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
 • jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 • do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
 • na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 • egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 • jak zasilać i obciążać rachunek VAT?
 • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”
 • fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”
 • formy płatności  transakcji handlowych a „split payment”

2.  Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo dotyczące VAT w branży wodociągowej, kanalizacyjnej i komunalnej w 2018 r.

 • partycypowanie w kosztach budowy sieci a rozliczenie VAT
 • zasady opodatkowania dostawy gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz budynków i budowli przez przedsiębiorstwa z branży WOD-KAN
 • zasady określania podstawy opodatkowania przy aportach wnoszonych do spółki , jak określić VAT do zapłaty, kto jest podatnikiem?
 • właściwe wystawianie faktur w przypadku występowania podmiotu jako podwykonawca i jako wykonawca w przypadku świadczenia usług budowlanych ( załącznik nr 14 do ustawy), konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem
 • dodatkowe sankcje w podatku VAT w zakresie zaniżeń – przykłady w branży wodociągowej i kanalizacyjnej

3. Zasady wystawiania faktur z uwzględnieniem wdrożenia struktury Faktura JPK w branży WOD-KAN i komunalnej

 • ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT
 • poprawna treść faktury z uwzględnieniem faktur wystawianych dla spółdzielni i wspólnot
 • możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą
 • terminy na wystawianie faktur VAT
 • wystawianie faktur VAT w przypadku braku odczytu licznika
 • termin wystawienia tzw. refaktury
 • refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości z uwzględnieniem faktur wystawianych dla spółdzielni i wspólnot

4. Refakturowanie

 • wpływ nowelizacji przepisów na zasady refakturowania usług
 • prawidłowy termin wystawienia tzw. refaktury
 • refakturowanie mediów w przypadku wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości

Dzień II. CIT i PIT - zmiany 2018I

I. Przychody

1. Zasady rozpoznawania przychodów w branży wod-kan i usług komunalnych

 • przychody z tytułu świadczenia usług charakterystycznych dla branży wod-kan i usług komunalnych:
 • przychody z tytułu świadczenia usług dostarczania i uzdatniania wody,
 • przychody z tytułu świadczenia usług odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • przychody z tytułu świadczenia usług zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,

2. Przychody z tytułu nielegalnego poboru mediów

3. Zaliczki, przedpłaty (w tym na prognozowane zużycie) a przychody podatkowe

4. Rozliczanie kaucji gwarancyjnych

5. Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych

6. Zasady dotyczące ustalania wysokości przychodu

7. Przychody z tytułu bezumownego korzystania z gruntów

8. Nieodpłatne otrzymanie i używanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (sieci, przyłącza) oraz infrastruktury energetycznej

9. Rozbudowa sieci przez dewelopera

10. Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu

II. Koszty

1. Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów na branży wod-kan i usług komunalnych

 • możliwość kwalifikacji kosztów o charakterze bezpośrednim do kosztów pośrednich
 • koszty wykonania zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty związane z wycinką drzew budową lub remontem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej oraz energetycznej  koszty prac odtworzeniowych
 • zużycie wody i energii na potrzeby własnej działalności

2. Użyczenie przyłączy, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz energetycznej

3. Kary umowne, odszkodowania, jako koszty uzyskania przychodów

4. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów (odpisy aktualizujące, wierzytelności przedawnione, umorzone oraz odpisane, jako nieściągalne, sprzedaż wierzytelności)

5. Amortyzacja środków trwałych oraz WNiP w branży wod-kan i usług komunalnych od 2018 roku:

 • zasady ustalania wartości początkowej, metody i stawki amortyzacji,
 • remont a ulepszenie oraz odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych,
 • straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, rozliczenia dotacji i rabatów, inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

6. Ceny transferowe w branży wod-kan i usług komunalnych od 2018 roku, czy wobec wszystkich transakcji można korzystać ze zwolnienia?

III. Interpretacja ogólna. Kontrakty menadżerskie – rozliczenie podatkowe a PIT

IV. PIT

1. Zmiany dotyczące płatników na 2018 r.

 • zmiana ustalania kwoty zmniejszającej podatek – co wynika z tego dla zaliczek od stycznia 2018 r.
 • podniesienie limitu zwolnienia dla zapomóg od związków zawodowych
 • pozostałe zapomogi (zwłaszcza dla pracowników) – podniesienie limitu zwolnienia od podatku i uprzywilejowanie finansowania z ZFŚS
 • świadczenia od byłych pracodawców dla obecnych emerytów i rencistów – całkowite zwolnienie od podatku
 • świadczenie rzeczowe i pieniężne dla pracowników z ZFŚS – niemal trzykrotny wzrost kwoty wolnej
 • podniesienie limitu 50% kosztów uzyskania, zwłaszcza dla twórców

Terminy szkoleń

Wisła

Warsztaty podatkowe dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej
3 dni - Hotel New Wave
2018-06-27

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY