VAT w branży wodno-kanalizacyjnej

Program szkolenia

1. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jako podatnik VAT

2. Obowiązek podatkowy

 • moment powstania obowiązku podatkowego dla usług dostawy wody i odprowadzania  ścieków
 • „termin płatności” a obowiązek podatkowy
 • przedpłaty na poczet dostawy wody/odprowadzania ścieków a obowiązek podatkowy
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla czynności związanych funkcjonalnie z dostawą wody/odprowadzaniem ścieków (wybrane przykłady)
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla działalności pobocznej prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne (wybrane przykłady)

3. Podstawa opodatkowania

 • określenie podstawy opodatkowania dla typowych usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne
 • podstawa opodatkowania przy tzw. fakturach prognozowych
 • tzw. faktury rozliczeniowe
 • rozliczanie faktur korygujących „ in minus”
 • rozliczanie faktur korygujących „in plus”

4. Stawka VAT

 • stawka VAT a klasyfikacja statystyczna PKWiU
 • stawka VAT dla usług dostarczania wody
 • stawka VAT dla usług odprowadzania nieczystości
 • stawka VAT dla usług montażowych i konserwacyjnych
 • stawka VAT dla usług laboratoryjnych
 • stawka VAT dla pozostałych czynności dokonywanych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne (wybrane przykłady – m.in. usługi czyszczenia kanalizacji)

5. Dokumentowanie usług/ dostaw towarów dokonywanych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne

 • treść faktury dotyczącej usług dostawy wody/odprowadzania ścieków
 • termin wystawienia faktury dotyczącej usług dostawy wody/odprowadzania ścieków
 • pozostałe czynności wykonywane przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne a termin i sposób wystawienia faktur (wybrane przykłady)
 • faktury elektroniczne w działalności przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego
 • usługi dostawy wody/odprowadzania ścieków a kasa rejestrująca (fiskalna)

6. Dotacje w działalności przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego

 • dotacje ogólne a dotacje mające bezpośredni wpływ na cenę towaru/usługi
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • podstawa opodatkowania
 • stawka VAT
 • dokumentowanie dotacji
 • zwrot (części) dotacji a rozliczenie podatku VAT

7. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jako nabywca towarów/usług obowiązany do rozliczenia podatku VAT

 • zakup usług od kontrahentów zagranicznych a import usług (m.in. usługi dostępu do danych, usługi uczestnictwa w programach naukowych; usługi konferencji)
 • dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (kontrahenci zagraniczni)
 • dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (kontrahenci krajowi)
 • sposób dokumentowania i wykazywania transakcji określonych w pkt a)-c) dla celów podatku VAT

8. Podatek naliczony w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym

 • „preproporcja” (art. 86 ust. 2a i nast. ustawy o VAT)
 • proporcja (art. 90 ustawy o VAT)
 • dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT
 • termin odliczenia podatku VAT naliczonego
 • odliczanie podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury VAT
 • odliczanie podatku VAT a samochody (paliwo) – problemy praktyczne
 • wyłączenia prawa do odliczenia podatku VAT

9. Pozostałe (wybrane) zagadnienia

 • nieodpłatne świadczenia a podatek VAT (w tym świadczenia pracownicze)
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY