Podatek CIT dla początkujących

Program szkolenia

I. Zagadnienia ogólne

1. Przedmiot opodatkowania
2. Podatnik podatku CIT
3. Nieograniczony obowiązek podatkowy
4. Rok podatkowy
5. Powstanie zobowiązania podatkowego
6. Zaliczki na podatek
7. Odpowiedzialność podatnika, jego następców prawnych oraz osób trzecich (członkowie zarządu)
8. Ewidencja podatkowa

II. Przychody podatkowe

1. Przychody z działalności gospodarczej

  •   memoriałowa i kasowa zasada powstania przychodu
  •   moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów, usług i praw majątkowych
  •   przedpłaty a powstanie przychodu
  •   usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych

2. Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
3. Przychody z tytułu uregulowania zobowiązania poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego
4. Szacowanie przez organ podatkowy przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych
5. Zasady korygowania przychodów przez podatników
6. Powstanie przychodu z tytułu przedawnienia zobowiązania i umorzenia zobowiązania
7. Zasady ustalania przychodów z tytuł wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek

III. Koszty uzyskania przychodu

1. Zasady kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
2. Memoriałowa i kasowa zasada poniesienia kosztu
3. Poniesienie kosztu a potrącenie kosztu - podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie oraz rozliczanie kosztów w czasie
4. Dokumentowanie wydatków i ciężar dowodu w kontekście kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów
5. Limit płatności gotówkowych jako ograniczenie potrącania kosztów uzyskania przychodów
6. Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów przez podatników

IV. Wybrane kategorie kosztów uzyskania przychodów

1. Straty w środkach trwałych, środkach obrotowych, inwestycjach w obcych środkach trwałych oraz zaniechane inwestycje
2. Wierzytelności
3. Kary umowne i odszkodowania
4. Wydatki pracownicze
5. Odsetki. Niedostateczna kapitalizacja
6. Reprezentacja, reklama.
7. Nabycie udziałów lub akcji w spółkach

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY