Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS 2020

Informacje ogólne

Miejscowość: Olsztyn
Termin: 2020-09-18 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 390 PLN + 23% VAT
Czas trwania: 1 dzień
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Cel - szkolenie online i stacjonarne "ZFŚS 2020 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

Wiedza:

 • aktualizacja i poszerzenie wiedzy nt. ZFŚS

Umiejętności:

 • prawidłowa interpretacja przepisów o ZFŚS oraz przepisów podatkowych na temat świadczeń socjalnych
 • umiejętność naliczania odpisów na ZFŚS
 • umiejętność tworzenia i zmiany regulaminów ZFŚS

Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy
 • dyrektorzy personalni
 • członkowie komisji socjalnych
 • pracownicy działów kadr, księgowości i działów socjalnych
 • przedstawiciele związków zawodowych

Miejscowości:

Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

Program

1. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych
 • wysokość odpisów podstawowych w 2020 roku
 • ustawowe terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • o jakie dodatkowe środki pracodawca może w bieżącym roku zwiększyć środki na ZFŚS
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS
2. Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich – na jakich zasadach korzystają z Funduszu
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu pracy
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy o pracę – stażu pracowniczego – wymiaru etatu w świetle orzecznictwa SN oraz interpretacji PIP i ZUS
4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
  • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  • oprocentowanie pożyczki
  • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych w 2019 przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO
 • prowadzenie działalności socjalnej w świetle unijnego rozporządzenia RODO – wymogi w zakresie ochrony danych osobowych osób korzystający z pomocy finansowanej z Funduszu
 • uaktualnienie zapisów regulaminu w świetle RODO – konieczne zmiany
 • obowiązek informacyjny RODO w świetle najnowszych zmian ustawy o ZFŚS
 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej i rodzinnej osób uprawnionych
 • badanie sytuacji socjalnej na podstawie orzecznictwa sądów i interpretacji podatkowych
 • jakie dane osobowe można pozyskiwać, w jakim celu i przez jaki okres wolno pracodawcy je przechowywać
 • zasady przetwarzania danych o stanie zdrowia – po ostatnich zmianach ustawy o zfśs
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny (np. dzieci, współmałżonka) na przetwarzanie ich danych w świetle najnowszych przepisów i interpretacji PUODO
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione – w jakich zakresie jest aktualne
 • czy niezłożenie przez pracownika /emeryta dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej, w tym i zakres danych osobowych wymaganych przez pracodawcę dla potrzeb Funduszu
6. Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz doradczy pracodawcy, w tym jakich uprawnień pracodawcy nie wolno przenosić na komisję socjalną
 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • wgląd do dokumentacji przez członków komisji a ochrona danych osobowych
 • upoważnienie dla członków komisji socjalnej – w zakresie przetwarzania jakich danych jest obowiązkowe?
 • skład komisji
7. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO i przepisów podatkowych obowiązujących w 2020
 • paczki
 • bony towarowe
 • bilety i karnety
 • zapomogi tzw. zwykłe
 • tzw. wczasy pod gruszą
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do zorganizowanego przez uprawniony podmiot wypoczynku dla dziecka w wieku do lat 18 oraz dziecka które w trakcie wczasów, obozu, kolonii, zimowiska itp. ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014
 • finansowanie z Fuduszu udziału w imprezie sportowej
 • zapomogi losowe oraz pomoc związana z długotrwałą chorobą oraz śmiercią osoby uprawnionej do pomocy z Funduszu
 • inne świadczenia finansowane z Funduszu
8. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
 • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu z przedstawicielem pracowników
 • wybór i rola przedstawiciela załogi pracowników dla potrzeb tworzenia Funduszu oraz procedowaniu zmian do regulaminu Funduszu
 • zasady obowiązujące w 2020 dot. współpracy w sprawie działalności Funduszu ze związkami zawodowymi w świetle znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • oraz procedowaniu zmian do regulaminu Funduszu
9. Przykłady najczęściej występujących błędów w zakresie prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej w świetle kontroli ZUS, Państowej Inspekcji Pracy i organów kontroli skarbowej

Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze szkolenia Online, zapraszamy do zapozniania się z kalendarzem szkoleń
- zobacz terminy Onliny z ZFŚS


Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Doświadczenie zawodowe
09.2008 – nadal
właściciel Kancelarii Radcy Prawnego, w ramach, kórej prowadzona jest obsługa podmiotów prywatnych, spółek także z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, jak i organów administracji samorządowej

07.2000 – 09.2008  
Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Olsztynie
- referent prawny, specjalista, obsługa prawna, szkolenia

Wykształcenie

 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • kierunek prawo i administracja - studia magisterskie
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
  • Aplikacja Radcy Prawnego
 • kurs I i II stopnia na mediatora
  • wpisana na listę stałych mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie

Wykładowca

 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 •  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego

Szkolenia prowadzi od 2000 roku.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi zostać przesłana mailem przed rozpoczęciem szkolenia najpóźniej na:

 • szkolenie stacjonarne: 10 dni roboczych
 • szkolenie online: 5 dni roboczych
 • szkolenie wyjazdowe: 21 dni roboczych

Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się / nie zalogowanie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 390 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY