Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych – cywilna, podatkowa, karna

O szkoleniu

Szkolenie dotyczy odpowiedzialności członków zarządu w spółkach kapitałowych sektora prywatnego.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządczej, która na mocy przepisów prawa zobowiązana jest  do szczególnej staranności w zakresie odpowiedniego reagowania na sytuację finansową przedsiębiorstwa (m.in. odpowiedzialność za terminowość zobowiązań, przesłanki upadłości).

Szkolenie wskazuje na sposoby zabezpieczeń, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

Szkolenie może być również przydatne dla osób innych niż bezpośrednia kadra zarządcza (np. dyrektorzy finansowi, właściciele firm), w sytuacji planowania objęcia przez te osoby funkcji w zarządzie.  

Program szkolenia

1. Aspekty ogólne – obowiązki podmiotów zarządzających przedsiębiorstwami

 • obowiązki wynikające z faktu reprezentacji przedsiębiorstwa
 • obowiązki wobec spółki oraz szkody wyrządzane spółce
 • zakres obowiązków informacyjnych ujawnianych publicznie oraz skutki zaniechań
 • uprawnienia i obowiązki wobec podmiotów trzecich
 • obowiązki i prawa w stosunkach wewnątrz przedsiębiorstwa
 • zaskarżanie decyzji zarządu na podstawie prawa handlowego 
 • majątek firmowy przedsiębiorstwa a majątek prywatny
 • zakres odpowiedzialności majątkiem własnym, w tym majątkiem małżeńskim 
 • prawa wierzycieli w stosunku do uznania za bezskuteczne czynności wyzbywania się majątku

2. Odpowiedzialność cywilnoprawna za zobowiązania

 • odpowiedzialność za szkody wobec spółki
 • odpowiedzialność za zobowiązania wobec podmiotów trzecich za spółkę
 • umyślność i niedbalstwo w zakresie oświadczeń przy powstaniu spółki
 • odpowiedzialność wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki
 • uprawnienia wspólników w stosunku do zarządców spółek
 • terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych
 • odpowiedzialność w sytuacji bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce

3. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne

 • zakres odpowiedzialności majątkiem własnym i małżeńskim
 • przesłanki egzoneracyjne – uwalnianie się od odpowiedzialności
 • wskazywanie majątku spółki do zaspokojenia wierzyciela podatkowego
 • brak winy w niezłożeniu wniosku o upadłość
 • wykazywanie terminowego złożenia wniosku upadłościowego
 • procedury postępowania organów egzekucyjnych
 • wyczerpanie możliwych środków egzekucyjnych w celu skierowania roszczenia do majątku prywatnego – w orzecznictwie sądów

4. Sankcje karne dla zarządców przedsiębiorstw

 • sankcje karne za udaremnianie zaspokajania wierzycieli oraz za preferowanie niektórych wierzycieli
 • sankcje karne za szkody wyrządzone zarządzanej spółce
 • sankcje karne za wyzbywanie się majątku
 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie prawa karnego skarbowego – przywilej czy przekleństwo
 • sankcje karne skarbowe za uchylenia się od opodatkowanie oraz inne sankcje z kodeksu karnego skarbowego

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY